Zápis vozidla do registru vozidel – dovoz z EU

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Zápis vozidla do registru vozidel - dovoz z EU

04. Základní informace k životní situaci:
Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník vozidla, popřípadě společně vlastník a provozovatel vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oprávněná osoba předloží vyplněný tiskopis Žádost o zápis vozidla do registru vozidel, zaplatí správní poplatek a doloží dále uvedené doklay.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 Úkon lze provést na kterémkoliv městském úřadě (magistrátě).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
pan Osička, paní Laryšová
te: 596 387 711, 713
v úředních hodinách úřadu.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému. Volte činnost Technické změny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář – žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel; doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým muže být a) prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán, b) osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla, c) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, d) osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech; doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2 až 4, a poté tedy protokol o evidenční kontrole silničního vozidla; zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti; doklady vlastníka a provozovatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngPlná moc k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel EU, soubor typu rtf, (50,93 kB)

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (673,77 KB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 sb., o právních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro motocykl do 50 ccm 300 Kč, motocykl na 50 ccm 500 Kč, motorové vozidlo 800 Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500 Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700 Kč. Správní poplatek lze uhradit na přepážce.
Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle z.č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (ekopoplatek), se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice anebo pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství a lze ho uhradit na pokladně.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost není možné vyřídit na počkání, obvyklá lhůta je 5 pracovních dnů, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Je-li vlastníkem nezletilá osoba, předkládá se souhlas soudu k právnímu jenání. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nbo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu. Volte činnost Technické změny.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z. č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů, z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 185/2001, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. a) nebo § 83a odst. 1 písm. b) z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno.

22. Další informace:
Neuvedeno.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.06.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 23.04.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.