Závazné stanovisko ke stavbě v městské památkové zóně nebo v jejím ochranném pásmu

folder-document.png


01. Název úkonu:

Závazné stanovisko ke stavbě, k umístění stavby, ke změně stavby, k terénním úpravám, k odstranění stavby, k úpravě dřevin, k udržovacím pracím v městské památkové zóně a jejím ochranném pásmu

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě záměru provést stavbu, prodejní stánek, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací pracím na této nemovitosti, která se nachází na území městské památkové zóny nebo jejího ochranného pásma.

03. Charakteristika úkonu

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, kterým je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena. 

04 Výsledek úkonu

Závazné stanovisko

05. Kdy věc řešit

Před záměrem provést stavbu, prodejní stánek, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací pracím na této nemovitosti, která se nachází na území městské památkové zóny nebo jejího ochranného pásma požádat o vydání závazného stanoviska.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Podat žádost  o vydání závazného stanoviska. Forma žádosti není předepsána.

Žádost o závazné stanovisko ke stavbě v městské památkové zóně nebo jejím ochranném pásmu, soubor typu doc, (47,5 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Podat žádost  o vydání závazného stanoviska. Forma žádosti není předepsána.

Žádost o závazné stanovisko ke stavbě v městské památkové zóně nebo jejím ochranném pásmu, soubor typu doc, (47,5 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Odvolání dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší památkový zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

památková péče

18. Klíčová slova

Kulturní památka, údržba, oprava, rekonstrukce.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.