Změna vlastníka vozidla - přepis

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.


 01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Zápis změny vlastníka vozidla (přepis na základě změny vlastnického práva)

04. Základní informace k životní situaci:
Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Dosavadní a nový vlastník silničního vozidla a nový provozovatel silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podání společné žádosti, zaplacení správního poplatku (případně emisního poplatku) a doložení dále uvedených dokladů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 Úkon lze provést na kterémkoliv městském úřadě (magistrátě).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná,Laryšová
tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713
v úředních hodinách úřadu.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 dní, zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklady dosavadního a nového vlastníka a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (155,58 KB)

 rtf.pngPlná moc k žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, soubor typu rtf, (51,18 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro motocykl do 50 ccm 300 Kč, motocykl nad 50 ccm 500 Kč, motorové vozidlo 800 Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500 Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700Kč. Správní poplatek lze uhradit na přepážce.
Emisní poplatek podle z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, (dříve ekopoplatek), se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice anebo pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství a lze ho uhradit na pokladně.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Je-li vlastníkem vozidla nezletilá osoba, předkládá se souhlas soudu k právnímu jednání. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Žádost o zápis změny vlastníka se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z.č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Lze uložitt pokutu do 50 0000 Kč za přestupek  dle § 83 odst. 1 písm. b) nebo § 83a odst. 1 písm. d) z. č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
Emisní poplatek podle z.č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.
Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla.
Tabulky s registrační značkou se od 01.01.2015 nemění ani pokud má nový vlastník pobyt v jiném kraji než původní vlastník.
Přepis vozidla se provádí v jednom kroku - bez předchozího odhlášení na nového vlastníka.

22. Další informace:
Neuvedeno.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:
12.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.