Ztráta, zničení, odcizení, poškození registračních značek

folder-document.png Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Ztráta, zničení, odcizení, poškození registrační značky.V případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou, je možno vydat tabulku s registrační značkou k tomuto vozidlu již přidělenou.

04. Základní informace k životní situaci:
Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník nebo provozovatel vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oprávněná osoba podá Oznámení doložené dále uvedenými doklady a zaplatí správní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním vyplněného formuláře.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Úkon lze provést na kterémkoliv městském úřadě (magistrátě).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová

tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713                     
v úředních hodinách úřadu.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), pokud bylo k silničnímu vozidlu vystaveno více RZ, tabulky RZ, které nebyly ztraceny, odcizeny nebo zničeny, doklady vlastníka, provozovatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou v elekronické podobě ke stažení:

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (731,74 KB)

Plná moc k oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou, soubor typu rtf, (50,43 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 200 Kč za každou vydanou tabulku registrační značky a 50 Kč za zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel.V případě vydání tabulky registrační značky k vozidlu již přidělené 600 Kč za každou tabulku a 50 Kč za zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.V případě vydání tabulky registrační značky k vozidlu již přidělené je lhůta do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel vozidla povinen neprodleně oznámit úřadu. Prokazuje- li se zmocnění k zastoupení, plná moc nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z.č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Řízením vozidla bez registračních značek se řidič dopouští přestupku dle ust. § 125c odst. 1 písm. a) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu od 5.000 do 10.000,- Kč a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců.

21. Nejčastější dotazy:
V případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou, je možno vydat tabulku s registrační značkou k tomuto vozidlu již přidělenou (nechá se vyrobit stejná tabulka s přidělenou registrační značkou).

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.06.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
23.04.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.