Stavby a rekonstrukce

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se staveb, vodovodních a kanalizačních přípojek aj.


‹‹   Předchozí    2

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

 

Žádost o vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně

folder-document.png Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný stavební úřad eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření. V případě potřeby provádí nahlédací agendu dokumentů. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně účastníkům řízení a jiným osobám platí ustanovení o nahlížení do spisů před správním orgánem.

 
‹‹   Předchozí    2