OKD pod lázněmi a residenční částí Darkova těžit nebude

s28 nahoře - Most Sokolovských hrdinů.jpg Vyjádření k poplašných zprávám ve veřejném prostoru.


s28 nahoře - Most Sokolovských hrdinů.jpg

04.02.2020 – Rozhodnutí Rady města o vydání souhlasu s těžbou v porubech 240 401 a 240 410 ze dne 23.10.2019 je v plném souladu se všemi dohodami (o nezasažení rezidenční městské části Darkova a Lázní Darkov a.s.), plánovanou těžbou a schválenou dokumentací Ministerstvem životního prostředí z roku 2009 o Pokračování hornické činnosti OKD a.s. Dolu Darkov v období 2011–2020.

„Statutární město Karviná se, jako jedno z mnoha účastníků řízení, vyjadřuje k těžbě, avšak těžbu povoluje Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Kromě statutárního města Karviná se vyjadřují např. všichni správci inženýrských sítí – technických i dopravních (železniční i silniční) a samozřejmě i občané,“ říká náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM).

Rada města Karviné nezměnila stanovisko a nepovolila společnosti OKD a.s. jakkoli porušit vzájemně uzavřené dohody, tak aby důlní vlivy těžby uhlí zasáhly rezidenční část Karviné – Darkova a ohrozily tak nemovitosti v této Lokalitě. Město v uplynulých letech investovalo nemalé finanční prostředky nejen do nové komunikace v městské částí Darkov, ale například také opravilo historickou památku - Most Sokolovských hrdinů a nehodlá nechat nejen tyto investice, ale i investice svých občanů ohrozit.

Z vyjádření zástupců společnosti OKD a.s. jasně vyplývá, že ani těžební společnost nehodlá dohodu porušit. „Dobývání porubů 240 401 a240 410 je plánováno k realizaci po získání pravomocných povolení na základě podkladů a souhlasných stanovisek zákonem stanovených subjektů. Plánovaná hornická činnost je v souladu se závazným stanoviskem k dokumentaci na hodnocení vlivů na ŽP, hranice vlivů nepřekračuje hranici uvedenou v dokumentaci a nezasahuje do oblasti Lázní. Rozsah vlivů nepřesahuje parametry dohody mezi městem Karviná a OKD a.s. Naše firma nehodlá dobývat pod Lázněmi ani pod zastavěnou částí v části Darkov (ul. Lázeňská),“ říká výkonný ředitel OKD a.s. Radim Tabášek.

Pokud jde o vztah mezi pokračováním těžby a připravovaným obchvatem města Karviné, tak dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) je s mírnými vlivy těžby počítáno. „Na základě této prognózy je zájmový prostor zařazen do skupiny stavenišť III až V dle ČSN 73 0039 – Navrhování objektů na poddolovaném území. Tato norma určuje podmínky návrhu objektů v území ohroženém důlní činností. ŘSD si je vědomo půdní strukturou v dané oblasti, proto nechalo v prosinci 2018 vypracovat geotechnický průzkum, na jehož základě projektant aktualizoval projektovou dokumentaci, kde byla přijata další opatření proti účinkům poddolování,“ říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

K případným obavám ze zaplavení obchvatu spodní vodou mluvčí ŘSD Nina Ledvinová dodává: „Niveleta komunikace je navržena v dostatečné výšce nad předpokládanou hladinou podzemní vody, stejně tak násypový materiál spodní části násypu je navržen s ohledem na možné zaplavení vodou. V souladu s požadavkem normy je vozovka komunikace navržena jako netuhá, tj. z asfaltových hutněných vrstev. V trase jsou pod násypem propustky, které zajistí případné rozložení vody i za těleso obchvatu.“ Obávat se nemusí ani obyvatelé residenční části Darkova. „Podle hydrogeologického posudku zpracovaného Ing. Maluchou se předpokládá, že bude zachován současný stav podzemní vody nebo dojde k mírnému zlepšení. To znamená, že nedojde k ohrožení majetku na povrchu, tak jak k tomu nedošlo při těžbě v roce 2018“, dodává náměstek primátora Miroslav Hajdušík. 

ŘSD je se společností OKD a.s. v úzkém kontaktu. V době zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bylo ŘSD ujištěno, že obchvat důlní činností nebude nijak ovlivněn, což také potvrzuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. „Co se týče OKD, tak v době zpracování projektu pro provedení stavby, byly ze strany OKD poskytnuty již zmíněné prognózy poklesů. U společnosti OKD jsme si ověřili aktuální stav těžby v předmětné oblasti a byli jsme ujištěni, že pod obchvatem důlní činnost nebude.“

Mapa společnosti OKD a.s. s izočarami poklesů v předmětné lokalitě ve formátu pdf (7,52 MB).