Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


<

komunikace

ul. Polní v Karviné

mapa

úsek

ul. Polní v Karviné, Karviná - Fryštát

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

od 04.11.2019

do 10.11.2019

důvod uzávěry

oprava povrchu

povolil

MMK, OŠR

žadatel

Jankostav s.r.o.

poznámka 

 Objízdná trasa pro dopravní obsluhu je vedena po ul. Svatopluka Čecha a Zahradní

 

komunikace

Místní komunikace ul. Těšínská Karviná - Louky

mapa

úsek

Karviná - Louky v místě železničního přejezdu

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

od 21.10.2019

do 24.10.2019

důvod uzávěry

oprava důlních škod

povolil

MMK, OŠR

žadatel

SŽDC s.o.

poznámka 

 

 

komunikace

III/4749 Karviná - Doly

mapa

úsek

Karviná - Doly, 350 m

druh uzávěry

částečná                 

termín uzávěry

od 23.10.2019

do 31.10.2019

důvod uzávěry

oprava důlních škod

povolil

MMK, OŠR

žadatel

Jankostav s.r.o.

poznámka 

Účelová komunikace na pozemku parc.č. 7024/8, k.ú. Karviná – Doly, bude uzavřena v křižovatce se sil.č. III/4749 pro osobní i nákladní dopravu, bude umožněn průjezd autobusové dopravě (ČSAD Havířov, linka 872455). Objízdná trasa od Dolu Darkov bude vedena od parkoviště po účelové komunikaci OKD na sil.č. III/4687.

 

komunikace

místní komunikace ul. Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě

mapa

úsek

místní komunikace ul. Svatopluka Čecha v Karviné - Fryštátě

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

od 07:00 dne 01.10.2019

do 16:00 dne 20.12.2019

důvod uzávěry

oprava povrchu vozovky

povolil

MMK, OŠR

žadatel

STRABAG a.s.

poznámka 

Objízdná trasa: po silnici I/67 (tř. 17. listopadu, ul. Ostravská a ul. Nádražní). Po dobu úplné uzavírky místní komunikace ul. Svatopluka Čecha bude umožněn vjezd „DOPRAVNÍ OBSLUZE“, a to ve směru od světelné křižovatky místní komunikace ul. Svatopluka Čecha x ul. Karola Śliwky x silnice I/67 (křižovatka u zimního stadiónu)

 

komunikace

komunikace I/67 - ul. Bohumínská

mapa

úsek

ul. Bohumínská u křižovatky s příjezdem k areálu firmy GS Caltex Czech s.r.o.

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

od 18:00 dne 11.10.2019

do 24:00 dne 13.10.2019

důvod uzávěry

montáž horkovodu nad vozovkou silnice I/67

povolil

Krajský úřadu MSK v Ostravě

žadatel

AmpluServis a.s. Ostrava - Třebovice

poznámka 

Objízdná trasa za uzavřený úsek sil. I/67 ul. Bohumínské bude pro individuální automobilovou dopravy vedena ze směru od Bohumína po sil. II/474 - ul. Na Olmovci, ul. 17. listopadu, sil. III/47214 - ul. Jana Čapka, sil. I/59 — ul.Ostravská, sil. I/67 - ul. Nádražní, ul. Bohumínská. Ze směru od Závady a Petrovic u Karviné budou řidiči na křiž. sil. III/46810 x sil. I/67 trasování ve směru na Dětmarovice po sil. I/67 na sil. II/474. Ze směru od Č. Těšína budou řidiči na křiž. sil. I/67 x sil. I/59 vedeni po sil. I/59 na sil. III/47214 a sil. II/474.

Linkove' autobusy budou v době uzavírky sil. I/67 odkloněny ve směru jízdy od Karviné na místní komunikaci k ul. Požamické na nám. Ondry Foltýna, ul. Mysliveckou a ul. Dětmarovickou zpět na sil. I/67.

Ve směru jízdy od Dětmarovic bude objízdná trasa pro linkové autobusy vedena po ul. Dětmarovické, ul. Myslivecké, nám. Ondry Foltýna zpět na sil. I/67. Pro zajištění provozu autobusové dopravy bude sevemí vozovka nám. Ondry Foltýna zjednosměměna ve směru jízdy na Dětmarovice. Jižní vozovka (za Staroměstským potokem)bude zjednosměměna ve směrujízdy do Karviné. Autobusová zastávka „Karviná, Staré Město, u mostu“ na sil. I/67 pro směr jízdy na Dětmarovice bude přemístěna před křižovatku pro odbočení k ul. Požámické na nám. Ondry Foltýna.

Pro opačný směr jízdy bude autobusová zastávka „Karviná, Staré Město, u mostu“ přemístěna na místní komunikaci před křiž. s ul. Bohuminskou. Autobusová zastávka „Karviná, Staré Město, Olšiny“ na sil. I/67 pro směr jízdy na Karvinou bude přemístěna na stávající zastávku „Karviná, Staré Město, Nové Pole“ na ul. Dětmarovickou ve směru jízdy k nám. Ondry Foltýna.

Současně dojde k dočasnému přemístění autobusových zastávek „Karviná, Staré Město, střed“ a „Karviná, Staré Město, škola“ pro směr do Karviné na jižní vozovku nám. Ondry Foltýna.

 

komunikace

veřejně přístupná účelová komunikace - parkoviště u letního kina v Karviné - Fryštátě 

mapa

úsek

parkoviště u letního kina v Karviné - Fryštátě

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

od 22:00 dne 13.09.2019

do 23:00 dne 14.09.2019

důvod uzávěry

"Hornické slavnosti 2019"

povolil

MMK, OŠR

žadatel

OKD a.s.

poznámka 

objízdná trasa: bude umožněn pouze příjezd k jednotlivým nemovitostem (garážím) a průjezd vozidel integrovaného zachránného systému 

 

komunikace

MK – ul. Tovární (Nové Město)

mapa

úsek

za restaurací Gondola

druh uzávěry

úplná                   

termín uzávěry

od 11.09.2019 do 18.09.2019

důvod uzávěry

položení kabelu v rámci akce pod názvem „Karviná, Palackého č. parc. 743/1, NNk“

povolil

OR MMK

žadatel

Eltom s.r.o., IČO 258 37 117, Oběžná 163/19, Ostrava-Mariánské Hory

poznámka 

Objízdná trasa po ul. Jaroslava Vrchlického a po ul. Palackého.

 

komunikace

ul. Mickiewiczova, mezi domy č.p. 436 a 444

mapa

úsek

ul. MIckiewiczova, mezi domy č.p. 436 a 444

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

 I. etapa - od 19.08.2019 do 08.09.2019 od 07:00 do 17:00 hod

II. etapa - od 08.09.2019 do 22.09.2019 od 07:00 do 17:00 hod  

důvod uzávěry

celoplošná oprava vozovky

povolil

MMK, OŠR

žadatel

Jankostav s.r.o.

poznámka 

V rámci I.etapy bude v době od 17:00 hodin do 07:00 hodin ráno umožněn vjezd dopravní obsluze.

Při II. etapě bude vjezd omezen úplně z důvodu provádění konečných povrchových úprav.

 

komunikace

II/475, Karviná - Louky

mapa

úsek

II/475, Karviná - Louky, km 12,350-12,900, ve směru od Karviné na Horní Suchou před železničním přejezdem    

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 22.07.2019

do 20.09.2019  

důvod uzávěry

odstranění následků důlních škod úprava nivelety silnice

povolil

MMK, OŠR

žadatel

STRABAG, a.s., odštěpný závod Morava, oblast Sever

poznámka 

Objízdná trasa: silnice I/67, /59, II/474, a II/475 až k místu uzavírky v obou směrech.

Autobusová doprava: spoje linky 871737 Český Těšín – Chotěbuz – Stonava, dopravce ČSAD Havířov a. s. budou vedeny odklonem po silnici III/4687, před zastávkou Stonava, Pindur odbočí na účelovou komunikaci k dolu ČSM-Sever a následně na zastávku Stonava, Důl ČSM-Jih.

  

komunikace

silnice I/67 Karviná - Fryštát

mapa,         mapa

úsek

Silnice I/67, Karviná - Fryštát, ul. Nádražní poblíž odbočky na slepou místní komunikaci ul. U Tratě

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

 I. etapa - od 22.07.2019 do 22.10.2019

zímní přestávka: 18.11.2019 - březen 2020

II. etapa - v jarních měsících roku 2020

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev. č. 67-012, který se nachází na uvedené silnici v km 13,784 nad vodním tokem Mlýnka

povolil

Odbor dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu MSK v Ostravě

žadatel

EUROVIA CZ, a.s. - odštěpný závod Morava

poznámka 

V první etapě bude uzavřena levá polovina mostu ve směru na Český Těšín (směrem k nádraží a obchodnímu centru) s tím, že obousměrný provoz bude zachován v druhém jízdním směru (na Bohumín), pro každý směr jízdy bude k dispozici jeden jízdní pruh o šíři min. 3 metry(mapa).Pracovní prostor na mostě bude oddělen záporovým pažením vyčnívajícím nad povrchem vozovky min. 1,10 m a betonovým vodidlem ve stejné výšce. Bude uzavřen chodník na straně rekonstrukce v délce 40 metrů, v opačném směru bude chodník funkční, přechodným dopravním značením V12b (žluté zkřížené čáry) bude zajištěn vjezd a výjezd na (z) ul. U Tratě, taktéž bude zajištěn příjezd k domu čp. 1938 v minimální šířce 3 metry.

Po dobu zimní přestávky bude silniční provoz taktéž omezen na dva jízdní pruhy, a to ty tzv. pomalé (pravé), tzn. jezdit se bude v jednom jízdním pruhu na opravené půlce mostu ve směru na Bohumín (k ulici Havířská) a v jednom jízdním pruhu na dosud neopravené polovině mostu ve směru na Č. Těšín (k nádraží a obchodnímu centru).(mapa)

Druhá etapa, kdy bude rekonstruována pravá polovina mostu ve směru na Bohumín, bude s největší pravděpodobností zahájena až v jarních měsících roku 2020 a taktéž bude probíhat za částečné uzavírky silničního provozu.(mapa)

 

komunikace

III/47215 v obci Doubrava

mapa

úsek

Doubrava, most ev.47215-2 přes Černý potok v obci Doubrava - Špluchov, km 0,17 - 0,21

druh uzávěry

úplná a následně částečná

termín uzávěry

 I. etapa - od 25.07.2019 do 31.8.2019 - úplná uzavírka 

II. etapa - od 01.09.2019 do 31.10.2019 - částečná uzavírky - dokončovací práce

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev. č. 47215-2

povolil

MěÚ Orlová

žadatel

JANKOSTAV s.r.o.

poznámka 

Během I.etapy tj. úplné uzavírky bude zachován pouze průjezd vozidel IZS, tzn. nebude možný ani průjezd příměstské autobusové linky č. 873534 Karviná – Doubrava – Orlová.

Objízdná trasa bude vedena po silnici I/59 (ul. Ostravská) a silnici III/47214 (viz příloha), spoje uvedené linky v první etapě stavby dočasně neobslouží autobusové zastávky „Karviná, Doly, Sovinec restaurace“, „Karviná, Doly, Dělnický dům“ a „Doubrava, Špluchov“.

Zastávka „Doubrava, náměstí“ bude přemístěna do prostoru bývalé autobusové zastávky „Doubrava, náměstí, MHD

 

komunikace

II/4687 Karviná - Lázně Darkov, Stonava

mapa

úsek

Stonava, Karviná - Lázně Darkov, km 0,430 - 2,800, cca 2500m

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 01.07.2019  

do 31.08.2019

důvod uzávěry

Celoplošné opravy a stavební práce na silnici III/4687 Darkov - Stonava

povolil

MMK, OŠR

žadatel

ALPINE BAU CZ a.s.

poznámka 

Objízdná trase se nestanovuje.

Práce na částečnou uzavírku budou probíhat dle harmonogramu v etapách. Oprava silnice III/4687 bude řešena převážně za částečné uzavírky na pohyblivé pracovní místo. Výjimečně bude doprava řízena kyvadlově mobilní semaforovou soupravou.

V rámci umístění přechodného dopravního značení bude řešeno přemístění označníků autobusových zastávek. V případě prací na autobusových zastávkách budou dotčené zastávky ve směru Karviná - Stonava přesunuty před/za pracovní místo. V opačném směru není kam autobusové zastávky přesunout proto autobusové zastávky „Karviná, Darkov, nadjezd“ a „Stonava, Pindur“ nebudou v případě prací v tomto úseku obslouženy.

 

komunikace

ul. Slovenská, Karviná - Hranice

mapa

úsek

ul.Slovenská úsek v dl. 220m od č.p. 2877/11 po křižovatku s ul. Čsl. armády

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 17.06.2019 - 06:00 hod 

do 31.08.2019 - 18:00 hod

důvod uzávěry

oprava MK ul. Slovenská v Karviné - Hranicích, 3. etapa

povolil

MMK, OŠR

žadatel

 SILNICE MORAVA s.r.o.

poznámka 

Objízdná trasa povede po neuzavřené části místní komunikace ul. Slovenská, v městské části Karviná - Hranice, v obci Karviná, kde bude provoz upraven na obousměrný až
k místu uzavírky.

 

 

 

komunikace

Silnice III/46810, část Závada, obec Petrovice u Karviné

mapa

úsek

od čp. 24 po křižovatku se silnicí III/46811

druh uzávěry

částečná, celková délka 1 200 m, délka uzavřeného úseku vždy  400 m

termín uzávěry

od 03.04.2019 do 31.08.2019

důvod uzávěry

stání manipulační techniky z důvodu realizace stavby „Komunikace IV. třídy pro pěší – chodník, k. ú. Závada, obec Petrovice u Karviné“

povolil

MMK, OŠR

žadatel

 SEKNE spol. s r.o.

poznámka 

Objízdná trasa: Obousměrný provoz bude zachován. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.                                                               

 

komunikace

Místní komunikace ul. Havířská, Letní, Javorova, Lipová, Mírová

mapa

úsek

Karviná - Nové Město u. Havířská – dvorní část, Letní, Javorova, Lipová, Mírová

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 10.04.2019 do 31.08. 2019

důvod uzávěry

demolice bytových domů

povolil

OŠR MMK

žadatel

 AWT-Rekultivace a.s

Zodp. osoba: Petr Konig

poznámka 

Autobusová doprava nebude tímto opatřením dotčena.                                                                      

 

komunikace

Silnice č. I/59 (ul. Ostravská) v úseku mostu ev. č. 59-009

mapa

úsek

Most ev. č. 59-009 převádějící silnici nad železniční tratí č. 320 Bohumín - Čadca.

druh uzávěry

Částečná

termín uzávěry

od 01.04.2019 do 30.09. 2019

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev.č. 59 - 009

povolil

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

žadatel

IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

poznámka 

Termíny realizace:

I.etapa  - směr Karviná od 1.4.2019 do 16.6.2019 (převedení dopravy 17.6.2019)

II.etapa - směr Ostrava od 17.6.2019 do 27.9.2019

Objízdná trasa:

Oboustranný provoz bude zachován, a to převedením silničního provozu na neopravovaný jízdní směr.Délka uzavřeného úseku 60 m. 

Po celou dobu rekonstrukce mostu musí být zajištěna bezpečnost na užívaném chodníku na mostě                                                                                                                                             

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.04., 15.05., 19.06., 17.07., 14.08., 18.09., 16.10., a 20.11., vždy v době od 06:00 hod. do 20:00 hod.  

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OŠR MMK

žadatel

 MMK
 

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 


 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte/stiskněte ikona_zvětšení_Google_mapy.jpg v pravém horním rohu mapy.