Mapový portál a územní plánování

Mapový portál zpřístupňuje publikované mapové projekty pro území obcí Karviná, Dětmarovice, Petrovice a Stonava (územní rozsah obce s rozšířenou působností).


Uživatelé portálu mohou prostřednictvím mapové aplikace Marushka využívat vybraná geografická data a mapové podklady z Geografického informačního systému Magistrátu města Karviné.

Podrobné informace k ovládání aplikace

 

Přehled mapových projektů:

ImageCenová mapa stavebních pozemků č. 1 - 10 (2002-2011)

Cenové mapy stavebních pozemků z let 2002-2011 (skupina Vrstev Cenové mapy). Uživatelé se mohou dotazovat na informace o cenových skupinách parcel a vyhledávat podle čísel parcel katastru nemovitostí.

 

ImageMapové podklady Google Maps/Google StreetView

K dispozici jsou 4 základní typy Google map: hybridní, silniční, letecká, terénní. Pro zobrazení panoramatických snímků StreetView přemístěte ikonu žlutého panáčka z levého dolního rohu aplikace do míst v mapě, kde se začnou zobrazovat modré úseky komunikací (linie) nebo modré body. Po umístění panáčka se zobrazí nové okno s panoramatických pohledem, které můžete libovolně otáčet nebo se v něm posouvat. V aplikaci můžete vyhledávat nejrůznější geografické názvy (obce, sídla, objekty, adresy ...) pouze pro území ČR (panel Vyhledání adresy).

 

ImageKatastrální mapa ORP Karviná

Zobrazení grafických údajů katastrální mapy ORP Karviná s možností vyhledávání parcel a dotazování se na informace z katastru (Nahlížení do katastru) tlačítkem Image.

 

ImageOrtofotomapy Karviné (1947-2015)

 Letecké ortofotomapy Karviné pro roky 1947, 1966, 1973, 1979, 2002, 2005, 2008, 2015, 2016.

 

ImageÚzemně analytické podklady ORP Karviná

Publikování sledovaných jevů územně analytických podkladů ORP Karviná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu. Údaje ÚAP jsou v záložce Vrstvy řazeny buď podle příslušnosti k hlavním tématům (doprava, hygiena prostředí, kultutní hodnoty, nerostné bohatství ...) nebo podle zařazení do příslušného jevu (A001, A002, A003 ...). Je možné provádět dotazování na popisné informace (metadata, pasportní karty) a vyhledávat podle poskytovatele.

 

ImageÚzemní plán Karviné

Zobrazení textové a grafické části nového Územního plánu Karviné ve formátu PDF (vydaný formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 792 ze dne 23.04.2018 s účinností od 12.05.2018).

Připravuje se publikace nového Územního plánu Karviné do mapové aplikace Marushka.

 

ImageVolební okrsky obce Karviná

Zobrazení hranic volebních okrsků obce s možností vyhledávání podle čísla okrsku (Záložka Hledat - Volební okrsky - Vyhledat volební okrsek). Zdrojem dat je Registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

 _______________________________________________________________________________________________________________

 

Obecné informace pro uživatele:

Pro zobrazení požadované mapové vrstvy v aplikaci Marushka zatrhněte příslušnou vrstvu na pravém panelu v záložce Vrstvy (pokud již není automaticky zatrhnuta) a proveďte překreslení mapového okna tlačítkem Image. Obsah mapové vrstvy se vždy zobrazuje podle přednastaveného rozsahu měřítek např. od 1:100 - 1:5000, rozsah měřítek je možné zjistit najetím kurzoru na název mapové vrstvy. Pokud je aktuální měřítko mapy jiné než měřítkový rozsah příslušné vrstvy, mapový obsah se nezobrazuje a název příslušné vrstvy je zašedlý.

Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte v aplikaci Marushka panel Hledat a vyberte požadovaný vyhledávací dotaz (Najdi parcelu, budovu, ulici, kameru, jevy ÚAP, volební okrsek ...).

Pro zjištění popisných informací z mapy klikněte na tlačítko Image v levém dolním rohu mapového okna a poté klikněte v mapě na vybraný mapový prvek (plochy, linie, symbol, grafické prvky,...), který obsahuje připojené popisné informace. Vybraný prvek se vysvítí do bílé výběrové barvy a zobrazí se u něho ikonka informačního dotazu Image, pod kterou jsou k dispozici infromace o mapovém prvku.

Dalším způsobem dotazování na informace v mapě je zatržení ikony Image pro danou mapovou vrstvu v panelu Vrstvy, poté proveďte překreslení mapového okna tlačítkem Image a v mapě klikněte na ikonku informačních dotazů Image (info ikona se zobrazuje vždy až od určitého měřítka).

Výsledek dotazu se zobrazí přímo v mapě nebo v panelu Informace.

Pro zjištění informací z katastru nemovitostí (aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí", provozuje ČÚZK) můžete použít tlačítko Image  v dolní částí mapového okna. Poté klikněte do požadovaného místa v mapě, kde chcete zjistit informace z KN (nejlépe v blízkosti parcelního čísla) - výsledek se zobrazí v nové okně "Nahlížení do katastru nemovitostí".

  

Kontakt na provozovatele mapového portálu:

Odd. informačních služeb, tel. 596 387 286