Prezident hospodářské komory ocenil česko-polskou spolupráci

MHA_4111.JPG Setkání se signatáři memoranda se příznačně konalo v prostorách Business Gate.


MHA_4079.JPG

19.02.2020 – V úterý 18.02.2020 se pod záštitou Okresní hospodářské komory Karviná a Krajské hospodářské komory v Ostravě a ve spolupráci s vedením statutárního města Karviná uskutečnilo v prostorách Business Gate Karviná pracovní jednání signatářů Memoranda o česko-polské spolupráci Moravskoslezského kraje s prezidentem Hospodářské komory České republiky panem Vladimírem Dlouhým. Ten zavítal do Karviné v rámci své dvoudenní pracovní návštěvy Moravskoslezského kraje.

 Mimo signatářů – představitelů hospodářských komor, klastru, měst a obcí Moravskoslezského kraje, byli na pracovním jednání přítomni i vzácní hosté – Generální konzulka Polské republiky Izabella Wołłejko-Chwastowicz, starosta města Orlové Miroslav Chlubna nebo předseda Hospodářské komory Wodzislaw Krzysztof Dybiec, který zastupoval signatáře ze Subregionu Zachodniego. Jednání zahájil předseda představenstva Okresní hospodářské komory Karviná Ivo Barteček, který přivítal všechny přítomné a zdůraznil důvod a význam jednání.

MHA_4098.JPG

Vladimír Dlouhý následně ve svém vystoupení ocenil aktivity Okresní hospodářské komory Karviná nejen v oblasti přeshraniční spolupráce a účast představitelů měst a obcí na pracovním jednání. Dále seznámil přítomné s hlavními aktivitami Hospodářské komory České republiky, které se bezprostředně dotýkají podnikatelských subjektů.

 Ve svém vystoupení dále zdůraznil a pozitivně hodnotil činnost Okresní hospodářské komory Karviná s tím, že jakékoliv aktivní hledání a zajišťování přeshraniční spolupráce vede k rozšiřování a podporování podnikatelských aktivit, nových možností v investicích a k celkovému rozvoji daného regionu.

MHA_4138.JPG

Ivo Barteček seznámil prezidenta Hospodářské komory ČR s obsahem, cíli a významem Memoranda o česko-polské spolupráci z 10.10.2019 roku v příhraničních oblastech Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego. Vladimír Dlouhý česko-polskou spolupráci zhodnotil: „Těší mě, že memorandum už má konkrétní výsledky. Je to velmi dobrý příklad toho, jak by hospodářské komory celorepublikově měli fungovat, můžeme se z toho inspirovat. A nejen to, je to také příklad toho, jak by komory mohly postupovat při přeshraniční spolupráci.“

 Prostor byl i na téma co trápí podnikatele v Karviné. Mimo společné problémy napříč kraji zde byly například zmíněny negativní dopady chystaného zrušení územního pracoviště celní správy v Karviné.

MHA_4112.JPG

Tajemník řídícího výboru Petr Machej seznámil hosty setkání s obsahem, cíli a současným stavem prací tří pracovních skupin, jejichž prostřednictvím je memorandum realizováno. „Pracovní skupiny vznikly v dubnu ještě před podpisem memoranda, reálně začaly pracovat od října. Během té doby byly řídícím výborem stanoveny dva úkoly pro každou skupinu, jak pro životní prostředí, tak pro úbytek obyvatel, tak pro přeshraniční ekonomicko-podnikatelskou spolupráci. První výstupy už máme, například jedním z nich je v rámci skupiny přeshraničního podnikání projekt důležitý pro vznik informačního centra pro podnikatele,” řekl Ivo Barteček.

MHA_4115.JPG

Samostatným bodem programu jednání byla problematika rozpočtového určení daní a příspěvku na výkon státní správy. Stanovisko statutárního města Karviná včetně návrhu možného řešení prezentoval tajemník Magistrátu města Karviné Roman Nogol.

MHA_4145.JPG

Aktivní je i polská strana. Předseda Hospodářské komory Wodzislaw Krzysztof Dybiec ocenil dosavadní průběh spolupráce mezi komorami, klastrem a cechy, městy a obcemi Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego při realizaci Memoranda o česko-polské spolupráci. Zdůraznil význam této spolupráce a naplnění cílů memoranda pro stabilizaci a rozvoj obou regionů: „Ke spolupráci potřebujeme finanční prostředky, a to jak na české, tak na polské straně. Abychom je mohli získat, musíme mít sdružení nebo obchodní subjekt, který o ně bude žádat. Na polské straně jsme podepsali Slezskou hospodářskou dohodu nazvanou Slezsko Online. Vedení kraje nám poskytne finance na naši činnost a projekty. Budeme tak moci pokračovat ve spolupráci a rozvoji našeho memoranda.”

MHA_4125.JPG

Generální konzulka Polské republiky Izabella Wołłejko-Chwastowicz ocenila stávající česko-polskou příhraniční spolupráci obou regionů a nabídla pomoc konzulátu při realizaci a řešení jednotlivých cílů Memoranda.

Signatáři požádali na závěr oficiální části setkání Vladimíra Dlouhého o podporu činností spojených s memorandem. Ta jim byla přislíbena. Po neformální diskusi pokračoval prezident Hospodářské komory České republiky ve svém programu – čekal jej přejezd na jednání se zástupci Ocelářské unie.