Ochrana osobních údajů v mobilních aplikacích

Ochrana osobních údajů v mobilních aplikacích


Mobilní aplikace – software a přidružené soubory dokumentace sdružující obsah webů www.karvina.cz, www.karvinainfo.cz a rozhlas.karvina.cz. Mobilní aplikace se uživatelům poskytuje tak, jak je, včetně všech případných vad. Licence a kopie Mobilní aplikace jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za vady Mobilní aplikace ani za škody, které by uživatelům v důsledku těchto vad mohly vzniknout. Vůči Provozovateli nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo uplatnění jiných nároků vzniklých v souvislosti s Mobilní aplikací nebo v souvislosti s užitím Mobilní aplikace. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za Mobilní aplikaci, jeji instalaci a další užití uživateli.

Mobilní rozhlas - služba dostupná na adrese https://rozhlas.karvina.cz je integrována do mobilní aplikace. Slouží k doručování zpráv uživateli formou SMS, e-mailu nebo push notifikací (pouze v aplikaci) na základě registrace uživatele k užívání této služby.

Při užívání Mobilní aplikace může docházet ke zpracování osobních údajů uživatele pokud používáte službu Mobilní rozhlas.

Pro provoz Mobilní aplikace využíváme tyto údaje:

  • Relační (session) cookies – jsou uložené během prohlížení Mobilní aplikace a smažou se po zavření Mobilní aplikace.
  • Funkční cookie  – jsou uložené během prohlížení Mobilní aplikace a smažou se po zavření Mobilní aplikace.
  • ID zařízení - identifikační kód zařízení, které je uloženo v databázi poskytovatel PUSH zpráv (Apple, Google).

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?            

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

IČO: 00297534

Tel: +420 596 387 111
E-mail: epodatelna@karvina_cz

 

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údaje?         

Mgr. Lenka Blanárová, LL.M.
e-mail: poverenec@karvina_cz

 

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?              

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem doručování informačních zpráv formou SMS, e-mailu nebo push notifikace na základě registrace uživatele.

Právní základem je váš souhlas, který udělujete přihlášením se k odběru zpráv. Tento souhlas můžete kdykoliv jednoduše odvolat a to odhlášením se z odběru zpráv na webu https://rozhlas.karvina.cz nebo v mobilní aplikaci.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?            

Telefonní číslo, e-mailová adresa, ID mobilního zařízení.

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Osobní údaje budou předány poskytovateli telekomunikačních služeb v případě odesílání zpráv formou SMS. V tomto případě budou poskytovateli předány tyto údaje: telefonní číslo a obsah zprávy k doručení. 

Osobní údaje mohou být předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a to v případě, že využíváte službu push notifikací. V tomto příapdě budou poskytovateli předány tyto údaje: ID zařízení a obsah zprávy k doručení. Jedná se o tyto poskytovatele v závislosti na druhu operačního systému mobilního zařízení, který jste použili k registraci (odběru push notifikací):

1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland

2. Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino, CA 95014

 

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?            

Osobní údaje budou Správcem uchovávány jen po dobu platnosti vaší registrace. Jakmile svou registraci ukončíte, budou vaše osobní údaje okamžitě smazány.

 

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

1. Právo požadovat přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

2. Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

3. Právo požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

a) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a shledáme, že již žádný veřejný zájem, který by toto zpracování opravňovaly, není, nebo

c) ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

a) splnění naší právní povinnosti,

b) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

c) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

4. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

a) popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,

b) vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),

c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v listinné podobě.

 

6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou_cz, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444.