Hledají se majitelé nemovitostí a pozemků

logo - ÚZSVM ČR.png Přinášíme informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům.


17.03.2023 - Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků, jehož aktuální verzi naleznete v této záložce. Zároveň zde najdete také odpovědi na nejčastější dotazy týkající se dohledávání nemovitostí s nejasnými vlastníky. Potřebné informace obsahuje také brožura Nedostatečně identifikovaní vlastníciv níž se dozvíte, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení. 

Aktuální informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na základě dlouhodobé spolupráce s místními samosprávami a v souladu se zákonem zaslal všem obcím aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na jejich území nacházejí. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je pravidelně zveřejňován na obecních úředních deskách a také na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru roku 2023 evidováno celkem 342 952 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem a celkem 121 423 nedostatečně identifikovaných osob. Jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a jeden takový vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí. Reálně se tak jedná o 150 559 unikátních nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka. Z toho je 147 004 pozemků, zejména orné půdy, luk a lesních pozemků, a 3 555 staveb.

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. ÚZSVM bude usilovat o co nejrychlejší předání takto nově nabytého nemovitého majetku specializovaným státním institucím, které takový majetek potřebují ke své činnosti. Například zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad (SPÚ), lesní pozemky pak zejména na státní podnik Lesy České republiky.

V případě zemědělské půdy pak bude SPÚ nejprve zjišťovat osobu případného uživatele, přičemž požadovat náhradu za užívání pozemků po něm bude pouze od 1. ledna 2024. Následně budou uzavírány pachtovní nebo nájemní smlouvy. ÚZSVM bude u ostatního majetku postupovat obdobně, tedy že bude požadovat náhradu za užívání pozemků pouze od 1. ledna 2024.

ÚZSVM je připraven k tomu, aby nemovitostmi nabytými po nedostatečně identifikovaných vlastnících, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků. I v těchto případech bude ovšem nutné pro převod majetku dodržet podmínky stanovené zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí. SPÚ k převodu majetku na obce a kraje využívá zejména ustanovení § 7 a § 10 zákona o SPÚ (pozemky pod komunikacemi, veřejná zeleň apod.).

Konkrétní postup nabytých spoluvlastnických podílů (přímý prodej některému ze spoluvlastníků, případně výběrové řízení/dražba) bude záviset na charakteru majetku a velikosti spoluvlastnického podílu. Spoluvlastníci budou moci po 1. lednu 2024 jednat s ÚZSVM o přímém prodeji v jejich prospěch a pokud bude nalezena shoda o kupní ceně a smluvních podmínkách, bude možné takový převod uskutečnit. Není tedy nutné, aby spoluvlastníci iniciovali soud o vypořádání podílového spoluvlastnictví a následně platili náklady takového soudního řízení.

V případě SPÚ je možno rovněž jednat o převodu spoluvlastnického podílu, reálném rozdělení majetku, či i o výkupu spoluvlastnického podílu ze strany SPÚ pro potřeby rozšíření rezervy státních pozemků. K řešení spoluvlastnických podílů lze využít i institut pozemkových úprav, zejména v katastrálních územích, kde pozemkové úpravy budou probíhat, nebo budou po tomto datu v brzké době zahájeny.

 

Přílohy:

pdf.pngInformační materiál pro obce a kraje (červenec 2020).pdf
xls.pngKarviná.xls (seznam neidentifikovaných vlastníků nemovitostí a pozemků v okrese Karviná)

    

Další podrobnosti naleznete zde: 
https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici