Kontroly lokálního vytápění - na upozornění, přepadovka je až krajní řešení

kour.jpg Také karvinští úředníci vyrazili na začátku ledna do terénu a začali s kontrolou lokálních topeniť. Zatím prověřují podněty, fotí v terénu a vracejí se na případná problémová místa. Magistrát zatím neposlal žádnou výzvu ani oznámení o kontrole, začátky platnosti zákona jsou o vysvětlování a osvětě. Krajní možností jsou pak neohlášené kontroly, ale jen tehdy, když se problémy opakují.


Ministerstvo životního prostředí vydalo už pro úřady i metodiku kontrol. „Vždycky před kontrolou musí být dáno důvodné, opakované podezření na porušení zákona o ochraně ovzduší – např., že někdo v kotli spaluje odpad, nevhodné palivo apod.  Majitel kotle bude nejprve písemně upozorněn na své možné nezákonné chování a co z toho může plynout, je možná kontrola ze strany úřadu apod. Samotná kontrola je  krajním řešením a má především odradit od nezákonného chování notorické čmoudily, kteří dlouhodobě otravují mnohdy rakovinotvornými látkami ovzduší svým sousedům i celé obci. Úředníci budou mít přístup výhradně ke kotli a palivu, nikam jinam v domě samozřejmě chodit nebudou,“ upozorňuje ministerstvo životního prostředí.

„Řada oslovených starostů je ze svých mnohaletých zkušeností přesvědčena, že u většiny případů bude stačit upozornění na možnost kontroly, aniž by ji bylo nakonec nutné provést," doplňuje ministr Richard Brabec.  

Zákon o ochraně ovzduší k postupu obcí přímo uvádí:

„Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.“

Karvinští úřednícic zákon strktně dodržují. ,,Vždycky se zpočátku snažíme spíše vysvětlovat, upozorňovat a informovat, sankce jsou až to poslední. Takže prověřujeme zatím bez humbuku problémová místa, fotíme (včetně srovnání s tabulkou barvy kouře), případně ověříme znovu stejná místa, pokud tam problém zaznamenáme. Teprve pak budeme psát upozornění hříšníkům na možné porušení zákona. A až po dalším opakovaném podezření na možné porušování zákona případně ohlašovat kontroly, ty neohlášené jsou až krajním řešením,“ uvádí mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.