Krávy, Chorvati, Keltové nebo kárné právo? Jak vznikl název Karviná?

Centrum14_1956.png Kroniky vysvětlují původ jména našeho města různě. 


Většina z nás již ze školy ví, že jméno našeho města má původ ve slově "karwa" a odkazuje na dobytek, který zde byl chován. "Karviná je v soupisu (vratislavský desátek z let 1302 až 1316) uvedena pod názvem Carwina, jejíž původní slovanské obyvtelstvo si zajišťovalo obživu spolu s malopolskými přistěhovalci zemědělstvím. Odtud také asi vzešel název lokality, který je odvozen od staroslovanského názvu karw = býk nebo karwa = kráva. K jeho kmenovému slovnímu základu pak byla připojena slovanská koncovka -ina, tedy Carwina vyjadřující zřejmě místo k pasení krav," uvádí v knize Radnice v proměnách času historička Alexandra Rebrová.

Centrum11_1956.png

Když se začteme do městských kronik najdeme ale ještě několik dalších vysvětlení. "Jiní tvrdí, že správný název naší obce je Karvín a původ toho slova sahá do doby, kdy v našich krajinách (na východní Moravě a ve Slezsku) žili Keltové. Že by mohl býti Karvín původu Keltského, dosvědčuje shodné pojmenování místa v uhelné pánvi v západní Francii, jež zní Karvin, psáno ovšem francouzsky," tvrdí kronika 4. obecné školy v Karviné z roku 1921.

A v kronikách najdeme i další teorie. Například kronika z dvacátých let uvádí, že kromě tradičního vysvětlení původu názvu od slova karwa existují ještě další dvě možnosti. Málo pravděpodobná teorie tvrdící, že Karviná odkazuje na přistěhovalce z Chorvatska a jedná se o jakousi zkomoleninu a zajímavější a smysluplnější vysvětlení, že název se vztahuje k dobám, kdy se v Karviné nacházela kárná lavice, na které byli provinilci z okolí trestáni ranami bičem a obdobnými tresty. Název města byse tak skládal ze slov kara neboli trest a vina. 

Tak co, které vysvětlení se Vám líbí nejvíce?