Nařízení č. 30/2020 Krajské hygienické stanice

senior.jpg Zákazu příjmu nových uživatelů do zařízení sociálních služeb.


Nařízení č. 30/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b), i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

 

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v

1. v zákazu příjmu nových uživatelů do zařízení sociálních služeb vymezených v ustanovení § 34 odst.1 písm. d), e), f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem) a v zákazu započetí výkonu práce nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu těchto zařízení, s výjimkou:

a) osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny nebo

b) osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin.

2. zákazu příjmu uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí (např. z domácí péče či zdravotnického zařízení) po více než 120 hodinách zpět do sociálních služeb (tj. domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením) podle § 34 odst. 1 písm. d) e), f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou:

a) osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 2 dny nebo

b) osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin.

3. zákazu příjmu nových osob u poskytovatelů následné péče podle § 34 odst. 1 písm. t) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu zařízení těchto poskytovatelů zdravotních služeb, s výjimkou

a) osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny nebo

b) osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin.

4. zákaz příjmu uvedený v bodě 1-3 se nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19, a které absolvovaly izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více něž 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

   

Čl.
Důvod vydání nařízení

V souvislosti s komunitním šířením nákazy Covid-19 na územní Moravskoslezského kraje a riziku zavlečení tohoto onemocnění do zařízení sociálních služeb, kde jsou umístěny zranitelné skupiny obyvatelstva, vydává KHS MSK toto nařízení.
V rámci evidence počtu osob, které onemocněly nákazou Covid-19 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje za období 47. týdne a 48. týdne celkem 7160 nových případů nákazy.
Je evidována řada lokální ohnisek nákazy u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kdy na území Moravskoslezského kraje za posledních 14 dní byla zjištěna lokální ohniska nákazy minimálně u 10 poskytovatelů sociálních služeb.
V Moravskoslezském kraji bylo v období od 24.11.2020 do 26.11.2020 nově diagnostikováno celkem 341 osob ve věku 65+ a dále celkem 175 osob ve věku 75+.

Celkově v Moravskoslezském kraji trvá epidemický výskyt koronavirové nákazy, což je patrné ve všech hodnocených ukazatelích, nejzávažnějším aspektem výrazně ovlivňujícím finální zařazení do příslušného stupně pohotovosti, je záchyt u seniorní populace, který generuje následný tlak na lůžkovou péči.
Vysoký počet případů vedl v hodnoceném období k nárůstu počtu nově hospitalizovaných osob, a to zejména u starších osob, což se projevilo i v nárůstu počtu hospitalizovaných na jednotkách intenzívní péče, a také v nárůstu počtu úmrtí.
Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy, jsou primárně navázány na rodinu či pracoviště, a také výskyty v rámci zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytovatelů sociální služeb, kde se jedná o výraznější záchyty, které následně generují vyšší počet hospitalizací.
Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva nařízení zavádí zákaz příjmu nových osob (pacientů, uživatelů) do zařízení sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny nebo s výjimkou osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin.
Důvodem testování je ochrana rizikových skupin obyvatel a ochrana personálu zařízení sociálních služeb.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bylo pro období od 3. prosince 2020 přistoupeno k zákazu příjmu nových osob u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením (podle § 48, § 49, § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu těchto zařízení, dále k zákazu příjmu uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí zpět do sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením (podle § 48, § 49, § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) (např. z domácí péče či zdravotnického zařízení) a dále k zákazu příjmu nových osob u poskytovatelů následné péče, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu zařízení těchto poskytovatelů zdravotních služeb, s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny nebo s výjimkou osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených na území Moravskoslezkého kraje mohl nadále stoupat. Do rámce potřebných opatření spadá i toto nařízení, jehož cílem je zamezení šíření onemocnění Covid-19 v prostředí zařízení sociálních služeb. Za tím účelem se zakazuje příjem nových osob v zařízeních sociálních služeb, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu těchto zařízení, dále příjem uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí po více než 120 hodinách zpět do sociálních služeb výše specifikovaných a dále příjem nových osob u poskytovatelů následné péče, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu zařízení těchto poskytovatelů zdravotních služeb, s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. V případě uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí po více než 120 hodinách zpět do výše specifikovaných sociálních služeb je nezbytné předložit lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 2 dny nebo s výjimkou osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97% s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin.

Nově do diagnostiky koronavirové nákazy, způsobené virem SARS-CoV-2 byly zařazeny antigenní testy, které jsou využívány pro aktivní vyhledávání pozitivních, resp. infekčních jedinců v kontextu epidemiologické situace. Současně byly v nařízení stanoveny parametry antigenních testů, kterými lze provádět testování, kdy se musí jednat o antigenní testy (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ˃90% a specificitou ˃97%.

Toto nařízení mimořádného opatření je obzvláště potřebné k ochraně zranitelných skupin obyvatel.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné opatření, jehož cílem je regulovat případně omezit vybrané činnosti v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb, kdy je toto omezení důležité zejména v případech interhumánně přenosných infekčních onemocnění, jako je právě Covid-19 , kdy se jedná o nákazu, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu).
Hlavním cílem nařízení je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase, a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku.

  
ČI. III
Účinnost

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 3.12.2020 od 00:00 hodin.

 
Čl.IV

Účinnosti uvedeného mimořádního opatření se ruší mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 29/2020.

 

Čl. V
Poučení

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou povinny všechny obce s rozšířenou působností na území Moravskoslezského kraje toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

  

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., v.r.
ředitelka
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Svěšeno z úřední desky dne:

Celé znění mimořádného opatření: pdf.pngMimořádné opatření č. 30_2020 KHS MSK.pdf