Voličské průkazy je možné vyřídit si již nyní

DSC_0347.jpg Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.


Informace o možnosti vyřídit si voličský průkaz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Magistrát města Karviné, Odbor správní, oddělení občanskosprávní, na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

- osobně do uzavření stálého seznamu voličů tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin u Magistrátu města Karviné, Odboru správního, oddělení občanskosprávního, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 Magistrátu města Karviné v této formě:

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

1) úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

  • 1a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,
  • 1b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

2) notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Při ověření podpisu u správních úřadů (tj. pouze u uvedených pod bodem 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.

Magistrát města Karviné, Odbor správní, oddělení občanskosprávní, předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 05. října 2017 voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej může voliči zaslat na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Telefonické informace: 596 387 727, 596 387 728

Žádost o vydání voličského průkazu