Manipulační řád vodního díla

folder-document.png Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 17 vodního zákona).


01. Identifikační kód:

255

02. Kód:

255

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

04. Základní informace k životní situaci:
Manipulační řád,  je soubor pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech. Povinnost vlastníka vodního díla mít schválený manipulační řád, je dána zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Vlastníci vodních děl manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo nebezpečí povodňových škod, přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku příslušného správce povodí. Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím. Náležitosti manipulačních řádů vodních děl stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky vychází z ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář stanovený přílohou č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je veřejně dostupný na internetu. Lze jej obdržet v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního protředí úřadu. Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngŽádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 17 vodního zákona), soubor typu rtf, (107,64 kB)

Žádost o schválení manipulačního řádu vodniho dila

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku, podle charakteru vodního díla.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz, IDDS:es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
odvolání dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší vodní zákon. Vodoprávní úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:
vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno