Odbor rozvoje

Zajišťuje a koordinuje vypracování návrhu strategického plánu ekonomického rozvoje města a komunitního plánu. Do jeho působnosti spadá oblast hornictví a životního prostředí a oblast dopravy. Do výčtu činností spadá rovněž marketing města, zahrnující rozvoj cestovního ruchu, zajištění organizace a propagace celoměstských kulturních a sportovních akcí, zajištění mediální propagace města a oblast školství.


Vedoucí odboru

sramkova.jpg qr šrámková.png

Ing. Martina Šrámková
vedoucí odboru
Telefon: 596 387 434
Email:

  

Členění odboru

Oddělení marketingu a školství


Vedoucí

Ing. Ingrid Szczypková
oddělení marketingu a školství
Telefon: 596 387 479
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa), 3. patro

Zajišťuje

Marketing

 • zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám, a to zejména v oblastech rozvoje cestovního ruchu, investičních příležitostí a vzdělání (tvorba turistických produktů, studií a analýz, koncepčních materiálů, tvorba tiskovin, jejich správa a distribuce, účast na výstavách a prezentačních akcích a další formy prezentace města, zpracování systému komunikačních kanálů),
 • v rámci public relations jako systému komunikace mezi statutárním městem Karviná, občany a jinými subjekty včetně propagace města zajišťuje inzerci v médiích, využívá služeb tiskové mluvčí v rámci publicity města, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města a zámku,
 • zajišťuje koncepci městského informačně-orientačního systému,
 • komplexně zajišťuje agendu Fondu primátora města Karviné,
 • zajišťuje agendu jednotného komunikačního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města,
 • připravuje a realizuje oficiální společenské akce a civilní obřady (oceňování sportovců, osobností v oblasti kultury, vítání občánků, technické zajištění svatebních obřadů, návštěvy oficiálních hostů),

Kultura

 • koordinuje průběh celoměstských kulturních akcí a zajišťuje příležitostné prodejní akce, uzavírá příslušné nájemní smlouvy, povoluje konání akcí na veřejném prostranství včetně povolování zábavné pyrotechniky a plní povinnosti spojené s dodržováním obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
 • zajišťuje správu zámku Fryštát včetně průvodcovských služeb a správu zámeckých expozic, zajišťuje doplňování sbírkových exponátů, odborné zpracování a zabezpečovací dokumentaci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy včetně evidence a inventury sbírek a správy depozitářů,
 • doplňuje a zpracovává odbornou příruční knihovnu a kroniku města,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností kulturní komise,

Sport

 • komplexně zajišťuje koncepci sportu ve městě včetně podpory sportovních aktivit souvisejících s rozvojem dětského a mládežnického sportu a dalších oblastí v rámci volnočasových aktivit,
 • zajišťuje některé celoměstské sportovní akce,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností komise tělovýchovy a sportu,

Zdravotnictví

 • zajišťuje odborné poradenství v rámci přestupkového řízení,
 • zajišťuje agendu receptu a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky a psychotropní látky dle zákona o návykových látkách,
 • komplexně zajišťuje ozdravné pobyty pro děti a mládež,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností komise zdravotní,

Školství

 • zajišťuje správu základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná - výkon státní správy a samosprávy,
 • zajišťuje podmínky pro plnění školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města,
 • zabezpečuje dětem s trvalým pobytem na území města přednostní přijetí do jiné mateřské školy v posledním roce před nástupem do 1. třídy,
 • vede platovou agendu ředitelů základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná,
 • potvrzuje dobu zaměstnání bývalým zaměstnancům ONV, Okresního úřadu Karviná a Školského úřadu Karviná, kteří pracovali ve školách a školských zařízeních,
 • zajišťuje vedení agendy školských rad při základních školách,
 • zabezpečuje agendu komise pro výchovu a vzdělávání,
 • zpracovává obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech (spádových) základních škol,
 • zajišťuje statistické podklady v přenesené působnosti dle školského zákona,
 • zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu mateřských a základních škol v obvodu obce s rozšířenou působností Karviná, navrhuje řešení disproporcí v rámci normativního financování škol, sleduje čerpání finančních prostředků a dodržování limitů ze státního rozpočtu za školy v obci s rozšířenou působností Karviná.

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Michaela Davidová
oddělení marketingu a školství
596 387 358 G
Dagmar Dlouhá
oddělení marketingu a školství
596 387 477 C/427
Marika Godorová
oddělení marketingu a školství
596 387 742 G
Marcela Hübnerová
oddělení marketingu a školství
596 387 484 C/426
Naděžda Komínková
oddělení marketingu a školství
596 387 483 C/428
Mgr. Radim Kravčík
oddělení marketingu a školství
596 387 330 G
Lenka Krotká
oddělení marketingu a školství
596 387 482 C/427
Jana Kwiczalová
oddělení marketingu a školství
596 387 472 C/428
Marika Palová
oddělení marketingu a školství
596 387 356 G
Ivana Polášková
oddělení marketingu a školství
596 387 488 C/426
Ing. Ingrid Szczypková
oddělení marketingu a školství
596 387 479 C/429
Irena Tlolková
oddělení marketingu a školství
596 387 374 G

Oddělení strategií a plánování


Vedoucí

Ing. Gabriela Monczková
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 448
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa), 3. patro

Zajišťuje

Projektové řízení a multifunkční centrum Business gate

 • zpracovává a vyhodnocuje rozvojové a plánovací dokumenty města (např. Strategický plán ekonomického rozvoje města Karviné, Plán rozvoje města Karviné, Integrovaný plán rozvoje města Karviné) a komplexně zajišťuje agendu dotací a projektového řízení vybraných projektů statutárního města Karviné
 • projekt Business Gate je společný projekt OPF SU Karviná a Statutárního města Karviné, jehož cílem je podpora podnikání a podnikavosti v Karviné a okolí. Toto multifunkční centrum je otevřeno 5 dní v týdnu a sídlí na ulici Poštovní 615/9, Karviná-Fryštát. http://www.businessgate.cz/

Životní prostředí a hornictví

 • řeší problematiku zájmů Statutárního města Karviné ve vztahu k důlním organizacím spočívající zejména v řešení střetů zájmů, vydávání stanovisek k hornické činnosti k ražbám důlních děl, likvidaci důlních děl, k čerpání finanční rezervy na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených hornickou činností, dále k průzkumným geologickým vrtům, ke kalovému hospodářství, k asanačně rekultivačním akcím. Zajišťuje vyjádření obce v procesu EIA (Posuzování vlivů záměru na životní prostředí), SEA (Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí) a IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)
 • zajišťuje průběžný monitoring vybraných složek životního prostředí a zabývá se environmentální osvětou a výchovou v oblasti životního prostředí, pořizuje územní energetickou koncepci pro územní obvod SMK
 • vede přehled o seismických jevech způsobených hornickou činností OKD, a.s. Databázi seismických jevů lze nalézt na stránkách Green Gas DPB, a.s. Paskov: http://www.dpb.cz/seismologicky-informacni-system

Doprava

 • vykonává funkci Dopravního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona o silniční dopravě (z. č. 111/1994 Sb.) včetně řešení přestupků a správních deliktů podle tohoto zákona
 • vykonává funkci Silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona o pozemních komunikacích (z. č. 13/1997 Sb.) včetně provádění kontrolní činnosti a řešení přestupků podle tohoto zákona
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení pro správní obvod obce s rozšířenou působností podle zákona o pozemních komunikacích
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu dopravního značení podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (z. č. 361/2000 Sb.)
 • zajišťuje agendu smluvních vztahů mezi SMK a dopravci, kteří zajišťují městskou autobusovou dopravu a příměstskou autobusovou dopravu a řeší koordinaci jízdních řádů příměstské autobusové dopravy, městské autobusové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy
 • provádí zkoušky ze znalosti místopisu, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru dle Obecně závazné vyhlášky
 • komplexně zajišťuje agendu parkování na vybraných komunikacích na území města v souladu s platnými nařízeními obce, zejména vydává dlouhodobé parkovací karty a povolení k parkování
 • vypracovává koncepční podklady a stanovuje podmínky rozvoje a výstavby dopravních staveb ve svěřeném území a podílí se na zpracování krajské koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
 • zajišťuje agendu v oblasti BESIP včetně zajištění přípravy a organizace akcí a dopravní výchovy na základních a mateřských školách, jejichž zřizovatelem je SMK

Ostatní

 • zajišťuje agendu Mládežnické rady Karviná, strukturovaný dialog mezi mládeží a městem a podporu iniciativ neformálních skupin mládeže
 • zpracovává návrhy pro RM ve věci určení a pojmenování nových názvů ulic a veřejných prostranství a na zrušení názvů ulic a veřejných prostranství
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností:
  • komise životního prostředí,
  • komise dopravy,
  • společné pracovní skupiny SMK a zástupců důlních společností,
  • poradní odborné komise ekonomického rozvoje (POKER),
  • zkušební komise pro zajištění přípravy a průběhu zkoušek provozovatelů a řidičů taxislužeb

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Anna Fajkusová
oddělení strategií a plánování
596 387 360 C/430
Ing. Lenka Hanusková
oddělení strategií a plánování
596 387 435 C/441
Ing. Petra Kantorová
oddělení strategií a plánování
596 387 757 C/441
Ing. Miroslav Kostroun
oddělení strategií a plánování
596 387 350 C/424
Ing. Šárka Kubicová
oddělení strategií a plánování
596 387 280 C/424
Ing. Renáta Kytková
oddělení strategií a plánování
596 387 787 C/441
Ing. Lumír Marszalek
oddělení strategií a plánování
596 387 480 C/422
Ing. Gabriela Monczková
oddělení strategií a plánování
596 387 448 C/432
Jana Ochodková
oddělení strategií a plánování
596 387 443 C/421
Ing. Maria Palová
oddělení strategií a plánování
596 387 481 C/422
Ing. Bruno Petráš
oddělení strategií a plánování
596 387 425 C/445
Petra Pomianková
oddělení strategií a plánování
596 387 420  
Radomila Ruislová
oddělení strategií a plánování
596 387 344 C/421
RNDr. Ivana Smýkalová
oddělení strategií a plánování
596 387 446 C/442
Ing. Klára Stáňová
oddělení strategií a plánování
C/424
Bc. Martina Šandriková
Oddělení strategií a plánování
596 387 485 C/423
Ing. Soňa Šintajová
oddělení strategií a plánování
596 387 220 C/441
Bc. Jana Újezdská
oddělení strategií a plánování
596 387 746 C/423

 


 

 

Česko-polská fotosoutěž prodloužena

perex_fotosoutěž-HJ_ilu.jpg Do fotosoutěže s názvem Historie měst v objektivu – město očima obyvatel můžete přispět až do konce února. 

 

Upozornění pro pořadatele veřejnosti přístupných podniků

perex_disco_ilu.jpg Nezapsané venkovní akce končící po 22. hodině, ale také ty zapsané při změně měsíce jejich konání, je potřeba ohlasit tři měsíce předem!

 

Společný česko-polský projekt pro zvládání povodní

povodne_ilu.jpg Projekt "Společně proti povodni" získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Žáci se učí dobře hospodařit

foto_finanční gramotnost.jpg Město Karviná začalo žáky všech svých dvanácti základních škol vzdělávat k lepšímu zacházení s penězi.

 

Vítání karvinských občánků 2018

Kulturák_01.JPG Pro velký zájem nově posilujeme termíny před a po letních prázdninách.

 

Sdělení pro ZŠ a MŠ

 

Seismické jevy a důlní škody