Matrika, trvalý pobyt, osobní doklady

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se matričních událostí (narození, manželství, úmrtí), trvalého pobytu (potvrzení, změna, rušení, ukončení) a vyřizování osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklady).


Formuláře ke stažení

Zde naleznete nejčastěji používané formuláře

 

Hlášení trvalého pobytu, Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

folder-document.png Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

 

Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

folder-document.png Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů.

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

folder-document.png Ukončení trvalého pobytu na území České republiky - občan se zdržuje dlouhodobě mimo území ČR.

 

Uzavření církevního manželství

folder-document.png Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky pro uzavření manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 

Uzavření manželství

folder-document.png Manželství lze uzavřít před kterýmkoli matričním úřadem v ČR, před orgánem státem registrované církve, před orgánem státem registrované náboženské společnosti, před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce manželství uzavřít, ohrožen; v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, před zastupitelským úřadem ČR v cizině, v cizině též před orgánem tomu zmocněným.

 

Vrácení dřívějšího příjmení po rozvodu

folder-document.png Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 

Vydání občanského průkazu

folder-document.png Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

 

Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky

folder-document.png Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. Cestovní pasy obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem o cestovních dokladech, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

folder-document.png Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky, případně osoba bez státní příslušnosti, která má povolen trvalý pobyt na území ČR dle zvláštních právních předpisů, při uzavření manželství v cizině, a to rovněž před zastupitelským úřadem ČR v cizině.

 

Zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině - zvláštní matrika v Brně

folder-document.png Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu ČR v cizině, lodi nebo v letadle mimo území ČR, místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu. Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR, velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

 

Změna jména a příjmení

folder-document.png Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad, vydaný znalcem. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.