Matrika, trvalý pobyt, osobní doklady

povinne-zverejn.info-ico.jpg Matriční události (narození, manželství, úmrtí), trvalý pobyt (potvrzení, změna, rušení, ukončení) a vyřizování osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklady).


Formuláře ke stažení

Zde naleznete nejčastěji používané formuláře

 

Hlášení trvalého pobytu, Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

folder-document.png Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

 

Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

folder-document.png Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů.

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

folder-document.png Ukončení trvalého pobytu na území České republiky - občan se zdržuje dlouhodobě mimo území ČR.

 

Uzavření církevního manželství

folder-document.png Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky pro uzavření manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 

Uzavření manželství

folder-document.png Manželství lze uzavřít před kterýmkoli matričním úřadem v ČR, před orgánem státem registrované církve, před orgánem státem registrované náboženské společnosti, před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce manželství uzavřít, ohrožen; v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, před zastupitelským úřadem ČR v cizině, v cizině též před orgánem tomu zmocněným.

 

Vrácení dřívějšího příjmení po rozvodu

folder-document.png Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 

Vydání občanského průkazu

folder-document.png Občanský průkaz má povinnost mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz má právo mít občan mladší 15 let, občan jehož svéprávnost je omezena nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 

Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky

folder-document.png Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa; s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo  s dobou platnosti 10 let občanům starším 15 let. Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. Cestovní pasy obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem o cestovních dokladech, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

folder-document.png Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky, případně osoba bez státní příslušnosti, která má povolen trvalý pobyt na území ČR dle zvláštních právních předpisů, při uzavření manželství v cizině, a to rovněž před zastupitelským úřadem ČR v cizině.

 

Zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině - zvláštní matrika v Brně

folder-document.png Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu ČR v cizině, lodi nebo v letadle mimo území ČR, místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu. Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR, velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

 

Změna jména a příjmení

folder-document.png Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad, vydaný znalcem. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.