Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Statutární město Karviná jako povinný subjekt zveřejňuje povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1. Název

statutární město Karviná

2. Důvod a způsob založení

statutární město Karviná je veřejnoprávní korporací, vzniklou ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Statutární město Karviná má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Důvodem vzniku statutárního města Karviné je správa věcí veřejných, jíž se rozumí jednak péče o všestranný rozvoj území města a potřeb fyzických a právnických osob na tomto území, jakož i plnění úkolů k ochraně veřejných zájmů svěřených městu obecně závaznými právními předpisy.

3. Organizační struktura

Rozdělení Magistrátu města Karviné na jednotlivé odbory a oddělení najdete na stránce Odbory magistrátu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Fryštátská 72/1 Karviná-Fryštát 733 24

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

  • Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát
  • Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát
  • Budova C: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát
  • Budova D: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

4.3 Úřední hodiny:

pondělí a středa:  7:30 - 17:30 hod.

úterý, čtvrtek:       7:30 - 16:00 budova C: pokladna, CzechPOINT a agendy správních činností 
                             ostatní pracoviště pouze po předchozí dohodě se zaměstnanci 

pátek: ZAVŘENO - otevřeno pouze:
                                7:30 - 13:00 - pokladna
                                7:30 - 15:00 - CzechPOINT

4.4 Telefonní čísla: 596 387 111

4.5 Čísla faxu: 596 387 264

4.6. Adresa internetové stránky: www.karvina.cz

4.7 Adresa e-podatelny: epodatelna@karvina_cz

4.8 Další elektronické adresy: viz stránka Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s.

  • 90018-1721542349/0800 pro platby za komunální odpad
  • 19-1721542349/0800 pro ostatní platby

6. IČO

00297534

7. DIČ

CZ00297534 (je plátcem DPH od 1.4.2009)

8. Dokumenty  

8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Hlavní dokumenty jsou uloženy na stránce Veřejné dokumenty.

8.2 Rozpočet: Rozpočet statutárního města Karviné je uložen na stránce Rozpočet.

Přehled výkazů: Přehled výkazů statutárního města Karviné je dostupný na stránce ARISwebuico-new-win2.png a Monitoru Státní pokladnyico-new-win2.png, provozovaném MF ČR.

9. Žádosti o informace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, můžete podat písemně nebo ústně (osobně, poštou, e-mailem na elektronickou adresy podatelny, datovou schránkou). Vzor žádosti není formalizován, přesto doporučujeme sestavit žádost dle níže uvedeného vzoru.

Soubory ke stažení:

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze podat písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na kontakní adresy. Některá podání vyžadují vyplnění formalizované žádosti. Pro zjištění konkrétních postupů použijte informace na stránce Potřebuji vyřídit.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti lze podat u toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vyřídit ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podávají písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na podatelnu magistrátu. O odvolání proti rozhodnutí magistrátu týkající se samostatné i přenesené působnosti rozhoduje vždy Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Lhůta pro vyřízení odvolání je 15 dnů ode dne doručení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán o odvolání ve stanovené lhůtě nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Elektronické formuláře ke stažení jsou dostupné v návodech na řešení životních situací na stránce Potřebuji vyřídit.

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Osnovy postupů zpracované dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. jsou umístěny na stránce Potřebuji vyřídit.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů najdete na stránce Přehled nejdůležitějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy: právní předpisy vydané statutárním městem Karviná jsou uloženy na stránce Právní předpisy města

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je k dispozici na stránce Sazebník úhrad za poskytování infomací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací (Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)  

Dokumenty ke stažení:

15.3 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník je k dispozici na stránce Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o právu na informace o životním prostředí

16. Licenční smlouvy