Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

folder-document.png Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

04. Základní informace k životní situaci:
Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci)
 • státní orgány pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného matričního dokladu je třeba obrátit se na matriční úřad, příslušný dle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním ústní či písemné žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné - matrika, a to v případě, že se osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela v Karviné.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní - matrika
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
kanceláře číslo 213, 214
Petra Morawiecová - matrika manželství - kancelář 213, telefon: 596 387 733
Anna Koláčná - matrika úmrtí - kancelář 213, telefon: 596 387 730
Lenka Kresáčová - matrika obecně - kancelář 214, telefon: 596 387 731
Jana Kramná - matrika narození - kancelář 214, telefon: 596 387 732

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • průkaz totožnosti (tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, povolení k pobytu pro cizince)
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, sourozenců
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
 • případnou písemnou žádost o vydání druhopisu dokladu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
-

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za vystavení prvopisu matričního dokladu se správní poplatek nevybírá. Za vystavení druhopisu matričního dokladu se vybírá správní poplatek ve výši 300,- Kč v hotovosti (v souladu s položkou 3 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Dále lze platbu uhradit bezhotovostně:

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • na pokladně MM Karviné
 • na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
nejpozději do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy: 

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.09.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován:
23.05.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno