Místní poplatek z pobytu

folder-document.png Poplatek je zaveden s účinnosti od 1. 1. 2020. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Místní poplatek z pobytu

04. Základní informace k životní situaci:

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. 

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.

Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Plátce poplatku - poskytovatel úplatného pobytu. 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku rovněž ve lhůtě 15 dnů.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním ohlášení k místnímu poplatku z pobytu. 

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Na Magistrátu města Karviné, Odboru ekonomickém, oddělení poplatků a pohledávek, ul. K. Sliwky 50, Karviná-Fryštát.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 --- 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

On-line na portálu občana (vyžaduje registraci a přihlášení identitou občana):

Formulář ke stažení a odeslání e-mailem, datovou schránkou nebo vytištění a osobní podání:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Sazba poplatku činí za 21 Kč,- Kč.

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku, kdy základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka, vybraný poplatek následně odvede správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího měsíce.

Úhradu poplatku je možno provést:

1. Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800

2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné

3. Platební kartou (Visa, NasterCard, V Pay, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

4. Na poště poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správce poplatku postupuje bez zbytečných průtahů.

Správce poplatku stanoví osobě zúčastněné na správě poplatků rozhodnutím lhůtu pro úkon při správě poplatků, pokud je toho třeba a pokud ji nestanoví zákon.

Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 ---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

On-line na portálu občana (vyžaduje registraci a přihlášení identitou občana):

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška č. 14/2019 o místním poplatku z pobytu

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění poždějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon připouští podání odvolání, může osoba zúčastněná na správě daní uplatnit námitku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla. Námitka se podává u správce daně, který úkon provedl.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje správu daní tím, že
a) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, b) neuposlechne pokynu úřední osoby, nebo c) navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.

Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo a) nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

21. Nejčastější dotazy:
--- 

22. Další informace:

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

---

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek

26. Kontaktní osoba:
Ing. Bronislava Růžičková, tel. 596 387 272 

Bc. Pavlína Závadská, tel. 596 387 402

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 1. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován:

1. 1. 2024

29. Datum konce platnosti popisu:

---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

---