Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

folder-document.png Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.  


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

04. Základní informace k životní situaci:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, a dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Poplatník, zástupce poplatníka

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost:

  • přihlásit se k poplatku
  • oznamovat ve lhůtě 15-ti dnů změny rozhodné pro placení poplatku podáním ohlašovací povinnosti (vyplněného formuláře)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplnit tiskopis ohlašovací povinnost (hlášení změny) a doručit jej Odboru ekonomickému.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné
Odbor ekonomický

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné - budova C
na ul. Karola Śliwky 50
Karviná-Fryštát

Odbor ekonomický
oddělení poplatků a pohledávek

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 7,30 - 17,30 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
průkaz totožnosti, vyplněný tiskopis

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku:

- viz článek 4 obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Správní poplatky:
- žádost o povolení splátek 400,-Kč
- žádost o posečkání 400,-Kč.

Veškeré úhrady poplatků je možno provést:

  1. Bezhotovostně převodem na účet města č. 90018-1721542349/0800
  2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  3. Platební kartou (Visa, NasterCard, V Pay, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  4. Na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Hradit poplatek ve výši a termínech stanovených OZV č. 11/2012

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
- odvolání proti platebnímu výměru
- námitka proti úkonu správce daně při placení daní
Opravný prostředek lze uplatnit písemně nebo ústně do protokolu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy:
Jaký je nejčastější způsob zpoplatňování komunálního odpadu? V současnosti je to místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem místního poplatku je jak fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, tak fyzická osoba jsoucí vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (spoluvlastníci jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu). Místní poplatek je tedy paušálním poplatkem za provoz celého systému. Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Není rozhodné, zda a kolik odpadu poplatník vyprodukuje např. s ohledem na dlouhodobý pobyt mimo místo trvalého pobytu, odvoz odpadu z rekreačních objektů do místa trvalého pobytu nebo jiné zpracování (využití) odpadu. Ani případná nespokojenost s provozem systému nezprošťuje poplatníka povinnosti poplatek uhradit.

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor ekonomický

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9.1.2013

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno