Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

folder-document.png


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

04. Základní informace k životní situaci:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Poplatník, popř. jeho zástupce nebo opatrovník.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním ohlášení k místnímu poplatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na Magistrátu města Karviné, Odboru ekonomickém, oddělení poplatků a pohledávek, ul. K. Sliwky 50, Karviná-Fryštát.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
průkaz totožnosti, vyplněný tiskopis

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí 500 Kč

- viz článek 4 obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úhradu poplatku je možno provést:

1. Bezhotovostně převodem na účet města č. 90018-1721542349/0800

2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné

3. Platební kartou (Visa, NasterCard, V Pay, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

4. Na poště poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správce poplatku postupuje bez zbytečných průtahů.

Správce poplatku stanoví osobě zúčastněné na správě poplatků rozhodnutím lhůtu pro úkon při správě poplatků, pokud je toho třeba a pokud ji nestanoví zákon. Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 ---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Hradit poplatek ve výši a termínu stanoveném OZV č. 5/2015.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon připouští podání odvolání, může osoba zúčastněná na správě daní uplatnit námitku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla. Námitka se podává u správce daně, který úkon provedl.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje správu daní tím, že
a) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, b) neuposlechne pokynu úřední osoby, nebo c) navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.

Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo a) nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

21. Nejčastější dotazy:
 ---

22. Další informace:
 ---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
 ---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

---

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek

26. Kontaktní osoba:

---

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 1.1.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
--- 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
---