Místní poplatek ze psů

folder-document.png Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.


01. Identifikační kód: 

02. Kód: 

03. Pojmenování (název) životní situace:
Místní poplatek ze psů

04. Základní informace k životní situaci:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Poplatník - držitel psa.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním ohlášení k místnímu poplatku ze psů. 

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický - oddělení poplatků a pohledávek.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na Magistrátu města Karviné, Odboru ekonomickém, oddělení poplatků a pohledávek, ul. K. Sliwky 50, Karviná-Fryštát.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • průkaz totožnosti
  • vyplněný formulář
  • potvrzení o důchodu, pokud je tento jeho jediným příjmem (pro účel přiznání úlevy),
  • potvrzení kynologického svazu v případě, že pes je chován v kotci
  • potvrzení o vykonané zkoušce pro přiznání slevy v případě, že pes je využitelný pro myslivost
  • průkaz ZTP, ZTP/P

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku ze psů:

Úhradu poplatku je možno provést:

  1. Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  3. Platební kartou (Visa, NasterCard, V Pay, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  4. Na poště poštovní poukázkou.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správce poplatku postupuje bez zbytečných průtahů.

Správce poplatku stanoví osobě zúčastněné na správě poplatků rozhodnutím lhůtu pro úkon při správě poplatků, pokud je toho třeba a pokud ji nestanoví zákon.

Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Hradit poplatek ve výši a termínech stanovených OZV č. 17/2012

16. Elektronická služba, kterou lze využít: 

epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:  

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon připouští podání odvolání, může osoba zúčastněná na správě daní uplatnit námitku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla. Námitka se podává u správce daně, který úkon provedl.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje správu daní tím, že
a) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, b) neuposlechne pokynu úřední osoby, nebo c) navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.

Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo a) nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor ekonomický

26. Kontaktní osoba:

neuvedeno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

1. 1. 2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno

Psí útulek