OSPOD - Náhradní rodinná péče – pěstounská péče, osvojení

folder-document.png Situace související s pěstounskou péčí a osvojením nezletilého dítěte. 


01. Identifikační kód:
886

02. Kód:
-

03. Pojmenování (název) životní situace: Náhradní rodinná péče – pěstounská péče, osvojení

  • Vyřizování žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
  • Vyřizování žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče
  • Vyřizování žádostí o svěření dítěte do osvojení
  • Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a jejich naplňování

04. Základní informace k životní situaci:

Žadatelé mají zájem příjmout do své péče dítě, které budou vychovávat.   

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
- o osvojení může žádat manželský pár, ve výjimečných případech osamělá žena

- o  pěstounskou péči může žádat jednotlivec nebo manželský pár  

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel se zkontaktuje, nejlépe osobně, s příslušným referentem (kontaktní osoba), sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), který mu poskytne odborné poradenství k jednotlivým formám náhradní rodinné péče, případně mu předá potřebné formuláře pro uplatnění žádosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Osobním podáním žádosti, ale je možné využít i formy elektronického podání nebo zaslání poštou.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor sociální, OSPOD, následně Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
U Odboru sociálního, OSPOD, a to po zralé úvaze žadatelů, že mají zájem převzít dítě do některé z forem náhradní rodinné péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
V případě podání písemné žádosti platný průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

  • Žádost na předepsaném formuláři
  • Doklad o státním občanství
  • Opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá si OSPOD
  • Zpráva o zdravotním stavu žadatele
  • Údaje o ekonomických a sociálních poměrech

Veškeré formuláře a potřebné informace předá klíčová referentka OSPOD (kontaktní osoba), případně je možné formuláře stáhnout z internetových stránek MPSV ČR.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Žadatel hradí pouze poplatek za vyplnění formuláře o jeho zdravotním stavu u praktického lékaře.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

OSPOD ve lhůtě do 30 dnů zašle všechny potřebné formuláře včetně komplexní zprávy na KÚ MSK, který zajišťuje odborné posouzení žadatelů, rozhoduje o jejich zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, zprostředkovává samotné osvojení nebo pěstounskou péči. Lhůtu nelze jednoznačně stanovit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

KÚ MSK, psycholog, lékař

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žadatel je vyzván KÚ MSK k seznámení s dítětem, které má být osvojeno nebo přijato do pěstounské péče, ale o  osvojení dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje v konečné fázi okresní soud.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

epodatelna@karvina_cz

http://www.mpsv.cz/cs/

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

- proti rozhodnutí KÚ MSK o zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je možné podat odvolání k MPSV ČR.

- proti rozsudku okresního soudu lze podat odvolání ke krajskému soudu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
V případě nedoložení potřebných dokladů bude proces zprostředkování náhradní rodinné  péče zastaven.

21. Nejčastější dotazy:

-  jak dlouho trvá proces zprostředkování - nelze přesně určit, nejdéle do 1 roku.

- zda mohou žadatelé sdělit představu o dítěti – budou poskytnuty podrobné informace o biologické rodině dítěte

22. Další informace:

-  při osvojení vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jaký je mezi rodičem a dítětem, osvojitel má vyživovací povinnost k osvojenému dítěti

- při svěření dítěte do pěstounské péče je pěstoun povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost

- pěstoun do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče uzavře dohodu o výkonu pěstounské péče, a to buď s obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo s pověřenou osobou

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Na internetových stránkách MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Příbuzenská pěstounská péče, kdy proces zprostředkování  řeší pouze žadatel, OSPOD a okresní soud.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

 -  OSPOD 

26. Kontaktní osoba:

Bc. Daniela Čadová, tel. 596 387 764

      Renáta Jančíková, tel. 596 387 768 

      Jana Stonawská, tel.596 387 765

      Emílie Tolochová, tel. 596 387 758 

      Beata Holubová, DiS., tel. 596 387 757 - naplňování dohod o výkonu pěstounské péče

Bc. Veronika Juroszková, tel. 596 387 789 - naplňování dohod o výkonu pěstounské péče

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.11.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:

13.12.2018

29. Datum konce platnosti popisu:

Nelze stanovit.

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Během celého procesu zprostředkování náhradní rodinné péče může žadatel svou žádost vzít zpět.