Narození

Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Narození

04. Základní informace k životní situaci:

Narození je povinen matričnímu úřadu oznámit do 3 pracovních dnů:

 • Poskytovatel zdravtních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl porod ukončen
 • Jeden z rodičů, popříadě jeho zákonný zástupce, nebo soudem jmenovaný opatrovník
 • Fyzická osoba, která se o narození dozvěděla

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Rodiče narozeného dítěte, případně jeden z nich.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Předložení stanovených dokladů, a to k matričnímu úřadu v jehož obvodu došlo k narození.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Předložení stanovených dokladů, a to k matričnímu úřadu v jehož obvodu došlo k narození.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 U příslušného matričního úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 1. NP, kancelář č. 214, 214/1
Jana Kramná, telefon: 596 387 732
Lenka Kresáčová, telefon: 596 387 731

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • oddací list
 • doklady totožnosti
 • souhlasné prohlášení o jménu, příjmení dítěte
 • rozsudek o rozvodu manželství
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo věření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výdání druhopisu rodného listu je stanoven poplatek dle Sazebníku správních poplatků 300,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není k dispozici.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení č. 235/1995 Sb., Ministerstva zahraničních věcí ČR o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neuplatňují se.

21. Nejčastější dotazy:

 

22. Další informace:

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.04.2024

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.