Ochranná pásma

folder-document.png Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu (§ 30 odst. 6 vodního zákona), žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu (§ 58 odst. 3 vodního zákona).


01. Identifikační kód:

254

02. Kód:

254

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, vodního díla nebo o jeho změnu.

04. Základní informace k životní situaci:
Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma podél vodního zdroje a vodního díla a zakázat nebo omezit na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností. Vlastníci pozemků a staveb v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim uvedeným zákazem nebo omezením vznikne. Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních děl stanovuje vodoprávní úřad opatřením obecné povahy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky vychází z ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře stanovené přílohou č. 21 a 22 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je veřejně dostupný na internetu. Lze jej obdržet i v listinné podobě  na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

priloha-c-20-navrh-stanoveni-ochranneho-pasma-vodniho-zdroje.pdf, soubor typu pdf, (407,5 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Účastníky kromě žadatele jsou další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz, Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.sssss

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
nejsou

21. Nejčastější dotazy:
 -

22. Další informace:
 -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
 -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 -

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:
vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno