Odbor sociální


Oddělení sociálních věcí


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Vymáhání pohledávek v přenesené působnosti dle zák. č. 100/1988 Sb., o soc. zabezpečení, neoprávněně vyplacené dávky sociální péče

Fyzické osoby-příjemci dávek soc.péče

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování

Magistrát města Karviné, soudy, soudní exekutoři,   notář, obecní a městské úřady, Policie ČR

Dle spisového a skartačního řádu – 15 let po skončení   vymáhacího řízení

Vedení správního řízení dle zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Zajištění komplexní sociální práce dle zák.č.111/2006   Sb., o pomoci v hmotné noouzi, v platném znění

Fyzické osoby nacházející se v nepříznivé sociální   situaci

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování

Magistrát města Karviné, soudy, úřady práce,  Ministerstvo práce a soc.věcí, orgány činné   v trestním řízení PČR, Městská policie Karviná

Dle   spisového a skartačního řádu

10 let po skončení

Poskytování   sociální péče osobám ohroženým sociálním vyloučením

dle zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,ve znění  

pozdějších předpisů

Fyzické osoby ohrožené sociálním vyloučením

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování

Magistrát města Karviné, soudy, úřady práce,  Ministerstvo práce a soc.věcí, orgány činné   v trestním řízení PČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Městská policie Karviná

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Uzavírání smluv dle § 91 zák.č.108/2006 Sb., o   sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Fyzická osoba, která není schopna samostatně jednat a   nemá zákonného zástupce

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav

MMK, poskytovatel zdravotních služeb, pobytové zařízení   soc. služeb

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Stanovení úhrady dle § 74 zák.č.108/2006 Sb.,    rodičům dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením   na základě rozhodnutí soudu

Fyzické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav

Účastníci řízení, oddělení soc. právní ochrany dětí, pobytové zařízení poskytující sociální služby nezaopatřenému   dítěti

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Vydávání parkovacích průkazů osobám zdravotně   postiženým dle § 67 zák.č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,   v platném znění

Fyzické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav

Účastníci řízení

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky   důchodového pojištění dle § 10 zák.č. 582/1991 sb., o organizaci a provádění   soc.zabezpečení, v platném znění

Fyzické osoby – účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Výkon opatrovnické agendy v souladu s ust. zák.č.   89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,   oba uvedené zákony ve znění pozdější předpisů

fyzické osoby omezené ve svéprávnosti

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav

Statutární město Karviná, soudy, Policie ČR, notář,   peněžní ústavy, exekutoři, zdravotnická a pobytová zařízení, správní orgány,   Městská policie Karviná

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Evidence žadatelů o přidělení bytu v BD dle zák. č.   128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Fyzická osoba -žadatel

Titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblastí   sociální péče, uzavřené smlouvy, přehled příjemců dotaci

Žadatel o dotaci, příjemce dotace právnická osoba

Titul, jméno, příjmení statutárního zástupce právnické   osoby, adresa pro doručování,

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

10 let po skončení

Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o   svobodném přístupu k informacím a dle vnitřního předpisu „Zásady o poskytování   informací“

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které   žadatel uvede v podání

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Zakládání úřední korespondence jiné povahy

Fyzické osoby v postavení odesilatele

Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, popř.   adresa pro doručování

Orgány města

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení

Agenda vyřizování stížností dle § 16 odst. 2 písm. g)   zák. č.

128/2000 Sb., o obcích, dle § 175 zák. č. 500/2004 Sb.,   správní řád, dle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k   informacím a dle vnitřního předpisu „Zásady pro přijímání a vyřizování   stížností“

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt či kontraktní   adresa stěžovatele, příp. další osobní údaje, pokud je stěžovatel uvede

Magistrát města Karviné, dotčené orgány veřejné a   státní správy, případně další orgány dle obsahu podání

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení stížnosti

Agenda Senior taxi dle § 35 odst. 2 zákona č.   128/2000/Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické osoby starší 70 let

Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu, popř.   adresa pro doručování

Magistrát města Karviné, dopravce poskytující službu   Senior taxi

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení


Oddělení sociálně právní ochrany dětí


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Fyzické osoby - žadatelé o zprostředkování osvojení,   osoba pečující, osoba v evidenci, nezletilé děti, zákonní zástupci

Jméno, příjemní, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, případně   další údaje.

Magistrát   města Karviné, okresní soudy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Dle spisového a skartačního řádu a dle zákona č.   359/1999  u dítěte, které bylo osvojeno   nebo svěřeno do pěstounské péče po dobu 15 let následujících po kalendářním   roce, v němž dítě nabylo zletilosti.      U žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, po dobu 15   let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení žadatelů z   evidence.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí

Fyzické osoby - rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu   dítěte, nezl. děti

Jméno, příjemní, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, případně   další údaje.

Magistrát města Karviné, okresní soudy, státní orgány, školská a zdravotnická zařízení, rodiče, jiné osoby odpovědné za   výchovu dítěte, zmocněnci zákonných zástupců, pověřené osoby  k výkonu SPOD.

Dle spisového a skartačního řádu a dle zákona č.   359/1999  u dítěte, po dobu 15 let   následující po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení dítěte z evidence.

Výkon   kurátorů pro děti a mládež

Fyzické osoby - rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu   dítěte, nezl. děti

Jméno, příjemní, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, případně   další údaje.

Magistrát města Karviné, okresní soudy, státní orgány,   školská a zdravotnická zařízení, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu   dítěte, zmocněnci zákonných zástupců, pověřené osoby  k výkonu SPOD, probační a mediační služba,   Policie ČR.

Dle spisového a skartačního řádu a dle zákona č.   359/1999  u dítěte, po dobu 15 let   následující po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení dítěte z evidence.

Řízení ve věcí přestupků v působnosti OSPOD

Fyzické osoby - rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu   dítěte.

Jméno, příjemní, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, případně další údaje.

Magistrát města Karviné, příslušný úřad práce, Policie   ČR.

Dle   spisového a skartačního řádu - 5 let od projednání přestupku

Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb.,   správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Fyzická osoba - stěžovatel, osoba, vůči které stížnost   směřuje.

Poměry stěžovatele dle charakteru stížnosti, příp.   údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje.

Magistrát města Karviné, stěžovatel, příp. další orgány   dle charakteru stížnosti.

Dle spisového a skartačního řádu  - 5 let od projednání stížnosti.

Evidence týraných a zneužívaných dětí (Syndrom CAN)

Fyzické osoby – rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu   dítěte, osoba, která se dopustila týrání či zneužití dítěte, nezl. děti

Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, zdravotní stav, psychologické posouzení dítěte, sociální, majetkové a   osobnostní poměry, případně jiné údaje

Magistrát   města Karviné, okresní soud, Policie ČR, Okresní státní zastupitelství, zdravotnická   zařízení,  jiné osoby odpovědné za   východu dítěte, zmocněnci zákonných zástupců

Dle spisového a skartačního řádu a dle zákona č. 359/1999 u dítěte, po dobu 15 let následující po kalendářním roce, v němž   došlo k vyřazení dítěte z evidence.Odbor sociální