Odbor správní


Oddělení dopravněsprávní


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Vedení registru silničních vozidel

Vlastníci a provozovatelé silničních vozidel

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu

Magistrát města Karviné,

Ministerstvo dopravy, právnické a fazické osoby, které   prokáží právní zájem

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřazení vozidla

Vedení registru řidičů

Řidiči motorových vozidel

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, zdravotní stav

Magistrát města Karviné,

Ministerstvo dopravy, právnické a fazické osoby, které   prokáží právní zájem

Dle   spisového a skartačního řádu

– 1 rok po úmrtí řidiče

Provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení   motorových vozidel

Žadatelé o řidičské oprávnění

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu

Magistrát města Karviné,

Ministerstvo dopravy

Dle   spisového a skartačního řádu

–  50 let po   ukončení zkoušky

Řízení ve věci přestupků a správních deliktů v   působnosti oddělení

Účastníci přestupkového řízení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručování

Účastníci řízení

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po skončení přestupkového řízení

Správní řízení v působnosti oddělení

Účastníci řízení

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručování

Účastníci řízení

Dle spisového a skartačního řádu – 10 let po skončení   správního řízení


Oddělení občanskosprávní


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Správní   řízení dle zák. č. 500/2004

Sb., správní řád, zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách,   jménu a příjmení

Účastníci řízení

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

adresa pro doručování

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

20 let

Správní řízení dle zák. č. 500/2004 Sb.,  zák. č. 328/1999 Sb., o občanských   průkazech,

Žadatel

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

adresa pro doručování

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Správní řízení dle zák. č. 500/2004 Sb., zák. č.   329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Žadatel

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

adresa pro doručování

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Správní   řízení dle zák. č. 500/2004

Sb., správní řád,    zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

Účastníci řízení

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

adresa pro doručování

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

5 let

Správní   řízení dle zák. č. 500/2004

Sb., správní řád,    zák. č. 21/2006

Sb., o ověřování

Žadatel

Jméno   a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

adresa pro doručování

Nejsou

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Správní   řízení dle zák. č. 500/2004

Sb., správní řád, zák. č. 89/2012

Sb., občanský zákoník

Účastníci řízení

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

adresa pro doručování

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

5 let

Správní   řízení dle zák. č. 500/2004

Sb., správní řád, zák. 253/2008 Sb., o některých   opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti… tzv. identifikace

Žadatel

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

adresa pro doručování

Nejsou

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

 oddělení   živnostenské

Svolavatel

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

bydliště

Nejsou

Dle   spisového a skartačního řádu -

5 let

CzechPOINT - OO

Žadatel

Jméno a rodné příjmení, příjmení, datum narození, místo   narození, státní občanství, číslo průkazu

totožnosti

Pro potřeby Rejstříku trestů, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

6 let

Vidimace a legalizace dle zák. č.

21/2006 Sb. o ověřování

Žadatel

Jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt,   číslo dokladu totožnosti

Nejsou

Dle   spisového a skartačního řádu -

10 let

Vydávání veřejných a jiných listin podle zák. č.   301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Účastníci řízení

Údaje dle § 8 odst. 5, 24, 29, 30, 31, 46 zák. č.301/2000   Sb.

Osoby dle zák. č. 500/2004 Sb., Ministerstvo vnitra,   subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba v rozsahu stanoveném   zvláštními právními předpisy

Dle   spisového a skartačního řádu -

3 roky

Uchovávání a aktualizace druhopisů matričních knih a   sbírek listin dle zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Účastníci řízení

Údaje dle § 14, 20, 21 zák.č.301/2000 Sb., údaje   obsažené v listinách dle § 8 odst.4 věty druhé a matričních knihách dle § 23   zák.č.301/2000 Sb.

Ministerstvo vnitra, subjekt údajů,   oblastní   nebo zemský archiv, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba v rozsahu   stanoveném zvláštními právními předpisy

Dle   spisového a skartačního řádu -

75 až 100 let

Příjem žádostí a zpracování osobních údajů při vydávání   občanských průkazů dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění   pozdějších předpisů

Držitelé OP

Údaje dle ust. § 17 zákona č. 328/1999 Sb.

Ministerstvo vnitra, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

15 let

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů dle   zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel

Údaje vedené v evidenci občanských průkazů

Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt veřejné   správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními   právními předpisy nebo mezinárodní smlouvou

Dle   spisového a skartačního řádu -

5 let

Příjem žádostí a zpracování osobních údajů při vydávání   cestovních dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění   pozdějších předpisů

Žadatel o cestovní pas

Údaje dle ust. § 29 zákona č. 329/1999 Sb.

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí,   dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

15 let

Podávání informací z evidence cestovních dokladů dle   zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Žadatel

Údaje vedené v evidenci cestovních dokladů

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí,   subjekt údajů, subjekt veřejné správy v rozsahu stanoveném zvláštními   právními předpisy nebo mezinárodní smlouvou

Dle   spisového a skartačního řádu -

5 let

Zpracování údajů vedených v informačním systému evidence   obyvatel dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství   ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem,   manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana

Údaje mu předané dle ust. § 3a až § 6 zákona č.   133/2000 Sb.

Ministerstvo vnitra, MMK, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu -

50 let

Poskytování údajů z informačního systému evidence   obyvatel dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství   ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem,   manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana

Údaje dle ust. § 3 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 133/2000   Sb.

Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt veřejné   správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními   právními předpisy

Dle   spisového a skartačního řádu -

5 let

CzechPOINT - OO

Žadatel: fyzická nebo právnická osoba

Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, jméno,   příjmení a datum narození osoby, jejíž totožnost byla pro účely vydání   ověřeného výstupu ověřena, číslo průkazu totožnosti; právnická osoba:   obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo, je-li   přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození osoby nebo osob, jednajících   jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím   jménem na základě zastoupení

Nejsou

Dle   spisového a skartačního řádu -

6 let

Agenda vyřizování stížností dle dle § 175 zák. č.   500/2004 Sb., správní řád, a dle vnitřního předpisu „Zásady pro přijímání a  vyřizování stížností“

Fyzické osoby

Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt či kontraktní   adresa stěžovatele, příp. další osobní údaje, pokud je stěžovatel uvede

Magistrát města Karviné

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení stížnosti


Oddělení přestupkové


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Správní řízení dle §58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř. adresa pro doručování, název právnické osoby, sídlo, IČO

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení

Přestupkové řízení dle zák. č. 200/1990 Sb.

Účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu, popř.

adresa pro doručování,

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení

Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotčené osoby

Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   pobytu

Orgány města, dotčené osoby

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení žádosti

Agenda vyřizování   stížností dle dle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, a dle   vnitřního předpisu „Zásady pro přijímání a vyřizování stížností“

Dotčené osoby

nebo   kontaktní adresa žadatele, Titul, jméno, příjmení, trvalý

pobyt či kontraktní adresa stěžovatele, příp. další   osobní údaje, pokud je stěžovatel uvede

Magistrát města Karviné, dotčené osoby

Dle   spisového a skartačního řádu

– 5 let po vyřízení stížnosti


Oddělení živnostenské


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Registr živnostenského podnikání

Podnikatel

Identifikační a adresní údaje

Živnostenský úřad

Dle spisového a   skartačního řádu -

10   let po vyřízení žádosti

Registr zemědělských podnikatelů

Zemědělský podnikatel

Identifikační a adresní údaje

Živnostenský úřad

Dle spisového a   skartačního řádu -

10   let po vyřízení žádosti

Shromažďování obyvatel dle zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Svolavatel

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.

bydliště

Nejsou

Dle spisového a   skartačního řádu -

5   let


Odbor správní