Správa a údržba hřbitovů


Kdo je provozovatelem městských hřbitovů?

Pohřebiště na území města Karviné jsou od ledna 2021 provozována prostřednictvím správce společností BYTservis - služby, spol. s r.o. Pro stávající nájemce hrobových míst se nic nemění a současné smlouvy zůstávají v platnosti.

 

Kam mohu přijít uzavřít nebo prodloužit smlouvu o nájmu hrobového místa?

Smluvní vztah na novou smlouvu na hrobové místo nebo prodloužení stávající smlouvy vyřizují občané osobně v kanceláři správce hřbitovů, která se nachází na Centrálním hřbitově na ulici Borovského čp. 872/58b v Karviné-Ráji.   

Provozní doba kanceláře:
pondělí 07:00–11:30 12:00–17:00
úterý 07:00–11:30 12:00–15:00
středa 07:00–11:30 12:00–15:00
čtvrtek 07:00–11:30 12:00–15:00
pátek 07:00–11:30 a dále po telefonické domluvě

 

 

 

 

 

 

 

Web: www.hrbitovnispravakarvina.cz

Telefonní kontakt: 596 323 365, 737 245 515, 725 495 148

 E-mail: hrbitovnisprava@bskarvina_cz; info@hrbitovnispravakarvina_cz

 

Jaké doklady potřebuji předložit k prodloužení či uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa?

V případě prodloužení smlouvy o nájmu hrobového místa je občan povinen předložit stávající smlouvu a občanský průkaz k ověření totožnosti a kontroly údajů. Ohledně uzavření nové smlouvy o nájmu hrobového místa občan předloží občanský průkaz k ověření totožnosti případně doklad o nabytí hrobu (např. usnesení v rámci dědického řízení, dohoda mezi dědici apod.). Při uzavírání smlouvy o nájmu hrobového místa se statutární město Karviná řídí interním předpisem – Zásady pro uzavírání smluv na pronájem hrobových míst na hřbitovech statutárního města Karviné, schválenými Radou města Karviné. Smlouva o nájmu hrobového místa je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží nájemce a jedno vyhotovení je založeno u správce.

 

Jak lze uhradit platbu za nájem hrobového místa?

Nájemné za pronájem hrobového místa a úhrada za služby spojené s nájmem se platí v hotovosti nebo bezhotovostní formou. Úhrada za služby spojené s nájmem zahrnuje náklady na služby: sjednání nájemní smlouvy, vedení evidence hrobových míst, plateb a upomínek, příspěvek na finanční náklady spojené s chodem pohřebiště (odvoz odpadu a jeho likvidace, vodné, stočné, náklady na provoz veřejných WC, náklady na provoz a údržbu el. osvětlení, náklady na údržbu a opravy komunikací a chodníků), údržba zeleně a technického vybavení v areálu pohřebiště.

 

Kde najdu platný ceník a řády?

Ceník za pronájem hrobového místa a za služby s ním spojené, ceník za pronájem kolumbária a služby s tím spojené, ceník za pronájem smutečních obřadních síní a rozloučení ve výstavu obřadních síní jsou k dispozici v kanceláři správce hřbitovů. Cena za pronájem pozemku hrobových míst, jednotlivé ceníky, Manipulační řád pro uložení lidských pozůstatků (ostatků) v chladícím (mrazícím) zařízení, Provozní řád smutečních obřadních síní a výstavů obřadních síní a Řád veřejného pohřebiště statutárního města Karviné jsou schváleny Radou města Karviné.

V elektronické formě jsou k dispozici na našem webu:

 

Jaké jsou povinnosti nájemce hrobového místa?

Nájemce provádí průběžně údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu a způsobem upraveným Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Karviné platným pro všechny pohřebiště na území města Karviné. Nájemce zejména odstraňuje znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Dále nájemce neprodleně zajišťuje opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 

Na která pohřebiště je možné smlouvu uzavřít?

Statutární město Karviná, Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, je provozovatelem šesti veřejných pohřebišť, která jsou umístěna v několika městských částech, a to Centrální pohřebiště v Karviné-Ráji, v Karviné-Ráji (Starý Ráj), v Karviné-Dolech, v Karviné-Starém Městě, v Karviné-Mizerově a v Karviné-Loukách.

 

Kde probíhají smuteční obřady a jaká je jejich cena?

Jedná se o obřadní síně na Centrálním pohřebišti v Karviné-Ráji, na pohřebišti v Karviné-Mizerově a na pohřebišti v Karviné-Starém Městě. Na pohřebištích, Centrální pohřebiště a pohřebiště Karviná-Mizerov,  probíhá i rozloučení ve „výstavu“ obřadních síní.

Ceny za pronájem*):

Pronájem smutečních obřadních síní:
1. Obřadní síň na Centrálním pohřebišti v Karviné-Ráji 450 Kč za jeden obřad
2. Obřadní síň na pohřebišti v Karviné-Mizerově 400 Kč za jeden obřad
3. Obřadní síň na pohřebišti v Karviné-Starém Městě 180 Kč za jeden obřad

 

Rozloučení ve výstavu obřadních síní:
1. Obřadní síň na Centrálním pohřebišti v Karviné-Ráji 150 Kč za jedno rozloučení
2. Obřadní síň na pohřebišti v Karviné-Mizerově 130 Kč za jedno rozloučení

 

 

 

 

 

 

 

*) K výše uvedeným cenám je připočteno DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění.

 

Jaká je provozní doba na hřbitovech?

Pohřebiště jsou přístupná:
leden, únor, listopad, prosinec 07:00–17:00
březen, říjen 07:00–18:00
duben, květen, červen, červenec, srpen, září 07:00–20:00
v den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle 07:00–20:00