05. Pokračování v provozování živnosti

folder-document.png Podnikatel je povinen písemně oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby jejího přerušení.


01. Název úkonu
Pokračování v provozování živnosti

02. V jakém případě ve věci jednat
V případě, že podnikatel hodlá pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno.

03. Charakteristika úkonu
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

04. Výsledek úkonu
Na základě oznámení pokračování v provozování živnosti živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a informuje podnikatele o provedeném zápisu.

05. Kdy věc řešit
Úkon pokračování v provozování živnosti podnikatel oznamuje vždy předem.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou požadovány žádné doklady.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

  • platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání,

K dispozici je rovněž „Jednotný registrační formulář“, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit během podnikání, a to na živnostenském úřadě.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání vůči živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře.
Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit elektronické podání a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo do datové schránky vybraného úřadu. Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku. Více informací lze najít na stránkách www.rzp.cz.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby, poštou či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky
Nejsou.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Přestupku se podle § 62 odst. 1 písm. r) živnostenského zákona dopustí podnikatel, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal ji opětovně provozovat před uplynutím lhůty jejího přerušení, aniž by tuto skutečnost oznámil předem písemně živnostenskému úřadu. Za tento přestupek lze dle § 62 odst. 4 živnostenského zákona uložit pokutu do výše 10.000 Kč.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Klíčová slova
Podnikání, živnost, pokračování v provozování živnosti, podnikatel.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.