04. Přerušení provozování živnosti

folder-document.png Podnikatel může oznámit přerušení provozování živnosti.


01. Název úkonu
Přerušení provozování živnosti

02. V jakém případě ve věci jednat
Podnikatel může oznámit přerušení provozování živnosti.

03. Charakteristika úkonu
Podnikatel může oznámit přerušení provozování živnosti. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

04. Výsledek úkonu
Na základě oznámení přerušení provozování živnosti živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a informuje podnikatele o provedeném zápisu.

05. Kdy věc řešit
Úkon přerušení provozování živnosti podnikatel oznamuje vždy předem.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou požadovány žádné doklady.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

  • platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání.

K dispozici je rovněž „Jednotný registrační formulář“, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit během podnikání, a to na živnostenském úřadě.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání vůči živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře.
Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit elektronické podání a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo do datové schránky vybraného úřadu. Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku. Více informací lze najít na stránkách www.rzp.cz.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby, poštou či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky
Nejsou.

14. Časté dotazy
Lze oznámit přerušení provozování živnosti zpětně?

  • Nelze. Živnost lze přerušit nejdříve ode dne, kdy podnikatel oznámení učiní osobně na úřadě nebo ode dne, kdy je oznámení úřadu doručeno.

15. Sankce
Neuplatňují se.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Klíčová slova
Podnikání, živnost, přerušení provozování živnosti, podnikatel.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je veden v Základním registru osob (ROS).