03. Oznámení změny údajů o podnikateli

folder-document.png Oznámení je povinen učinit podnikatel, u něhož nastala změna údajů stanovených pro ohlášení živnosti nebo náležitostí žádosti o koncesi, a to do 15 dnů od vzniku této změny.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Oznámení změny údajů o podnikateli

04. Základní informace k životní situaci:
Oznámení je povinen učinit podnikatel, u něhož nastala změna údajů stanovených pro ohlášení živnosti nebo náležitostí žádosti o koncesi, a to do 15 dnů od vzniku této změny.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba - podnikatel, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.
Právnická osoba - osoba(y) oprávněné jednat za právnickou osobu, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oznámení je podnikatel povinen u živnostenského úřadu učinit a doložit dokladem do 15 dnů ode dne vzniku změny, to však neplatí, pokud jde o změny zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatelem občan České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizinec.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněním jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě nebo zasláním tohoto formuláře poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT a doložením dokladu, který vzniklou změnu prokazuje.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U kteréhokoli živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464
 
úřední hodiny:
pondělí a středa 07:30 - 17:30 hodin
úterý a čtvrtek 07:30 - 16:00 (jen pro objednané)
pátek - zavřeno

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání,
 • doklad, který vzniklou změnu prokazuje

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny,
 • 500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny,
 • způsoby úhrady poplatků
  • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213
  • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  • na poště poštovní poukázkou

Sleva na poplatku dle § 9 zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
V případě změny:

 • do 5 dnů ode dne podání oznámení o změně vydá živnostenský úřad podnikateli výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápise,
 • není-li změna doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví nejméně 15 denní lhůtu pro splnění této povinnosti a do předložení dokladů změnu živnostenského listu neprovede.

V případě změny náležitostí žádosti o koncesi:

 • do 60 dnů od podání oznámení o změně rozhodne živnostenský úřad o změně rozhodnutí o udělení koncese a do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápise

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronické podání

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Pokuta podle § 62 odst. 1 písm. v, w) živnostenského zákona do výše 20 000 Kč, jestliže podnikatel neoznámí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno.

22. Další informace:
Další informace lze získat na kterémkoli živnostenském úřadě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad).

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10. 2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.