Povolení k parkování ve vymezených oblastech města

folder-document.png Na vydání povolení má nárok fyzická osoba, která má ve vymezené oblasti města trvalý pobyt, smluvní nájemní či podnájemní vztah nebo je vlastníkem nemovitosti. Povolení k parkování se vydává pouze pro osobní vozidla.


01. Pojmenování (název) životní situace:
Vydávání povolení k parkování ve vymezených oblastech města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů ke stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo pobytu (zejména trvalý pobyt, smluvní nájemní
či podnájemní vztah) nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

02. Základní informace k životní situaci:
Na vydání povolení má nárok fyzická osoba s pobytem (zejména trvalý pobyt, smluvní nájemní či podnájemní vztah) ve vymezené oblasti města. Povolení k parkování se vydává pouze pro osobní vozidla. Dlouhodobá parkovací karta se vydává na příslušný kalendářní rok a na konkrétní parkoviště.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba s pobytem (zejména trvalý pobyt, smluvní nájemní
či podnájemní vztah) ve vymezené oblasti.

  • Fyzická osoba s pobytem (zejména trvalý pobyt, smluvní nájemní
    či podnájemní vztah) ve výškovém obytném domě čp. 49 a obytných domech čp. 1490, 1491 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě
  • Fyzická osoba s trvalým pobytem v domě s pečovatelskou službou čp. 48 na ulici Markova v Karviné-Fryštátě

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel předloží platný občanský průkaz, kterým prokáže nárok na vydání povolení a nahlásí RZ vozidla, na kterou bude povolení vydáno.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Osobním jednáním na úřadě.

06. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát, 3. patro budovy C, kancelář č. 444.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný občanský průkaz, případně doklad prokazující nájemní, podnájemní vztah nebo vlastnictví nemovitosti.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Vydání povolení na parkoviště u domu s pečovatelskou službou, ulice Markova v Karviné-Fryštátě je zpoplatněno částkou 30,- Kč, která se hradí na místě.

Vydání povolení na parkoviště na ulici Karola Śliwky u dětského dopravního hřiště v Karviné-Fryštátě je bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Povolení se vydává ihned na místě po úhradě poplatku nebo prokázáním nároku na vydání povolení a doložením výše uvedených skutečností.

12. Elektronická služba, kterou lze využít:

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Nařízení statutárního města Karviná č. 4/2017, ve znění pozdějších změn
a doplňků, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou. Zásady statutárního města Karviná pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za cenu sjednanou, ve znění pozdějších změn a doplňků.

14. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Zneužití dlouhodobých parkovacích karet je důvodem k jejich odebrání bez náhrady. Porušení nařízení se posuzuje jako přestupek podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

17. Kontaktní osoba:
Bc. Pavlína Malyszová, DiS, tel.: 596 387 344, kancelář C/444, Ing. Gabriela Monczková,  tel.: 596 387 448.

18. Popis byl naposledy aktualizován:
15. 02. 2024