Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa

folder-document.png Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).


01. Identifikační kód:

262

02. Kód:

262

03. Pojmenování (název) životní situace:
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa.

04. Základní informace k životní situaci:
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky vychází z ustanovení § 3 odst. 3 lesního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti, včetně potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost včetně potřebných příloh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost lze podat na formuláři, který žadatel získá v přiloženém odkazu. Žádost lze obdržet i v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

13_Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa.pdf, soubor typu pdf, (457,26 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou požadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Rozhodnutí v pochybnostech lze vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná a je-li vydání rozhodnutí v souladu s požadavky lesního zákona.

Ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastníci lesního pozemku, pokud nejsou přímo žadateli.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Účast na místním šetření

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka -  IDDS:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

18. Jaké jsou související předpisy:
nejsou

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává u správního orgánu, který jej vydal.

Rozhodnutí, které je v právní moci, lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neuplatňují se.

21. Nejčastější dotazy:
 -

22. Další informace:
 -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
 -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: