Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

folder-document.png Ukončení trvalého pobytu na území České republiky - občan se zdržuje dlouhodobě mimo území ČR.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

04. Základní informace k životní situaci:
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky - občan se zdržuje dlouhodobě mimo území ČR.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (tj. na obecním úřadu, kde je hlášen k trvalému pobytu) nebo u zastupitelského úřadu ČR v cizině. Za občana mladšího 18 let hlásí tuto změnu jeho zákonný zástupce, případně oprávněná osoba, t.j. opatrovník u osob omezených ve svéprávnosti.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Občan sdělí tuto skutečnost osobně nebo písemně ohlašovně dle místa trvalého pobytu. Písemná podoba musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zamněstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně na evidenci obyvatel (v případech, kdy se občan chystá vycestovat do zahraničí). Písemně (s úředně ověřeným podpisem)oznámí občan skutečnost, že ukončuje pobyt na území ČR z důvodu, že se zdržuje dlouhodobě v zahraničí a v případě, že v zahraničí již žije a nemá možnost osobně se dostavit na evidenci obyvatel. Písemně s podpisem učiněným před zastupitelským úřadem. V oznámení musí zároveň uvést adresu v zahraničí, na které se zdržuje (v češtině) a přiloží rovněž občanský průkaz.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné,
Odbor správní
Karola Śliwky 50/8a
Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
přízemí
Kateřina Božíková, telefon: 596 387 700
Naděžda Bubová, telefon: 596 387 705

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občan je povinen odevzdat občanský průkaz a bude mu vystaveno potvrzení o občanském průkazu. Vlastní-li občanský průkaz bez uvedení adresy trvalého pobytu, tento si může ponechat. Pokud občan nebude mít ze závažných důvodů u sebe občanský průkaz, může svou totožnost prokázat také platným cestovním dokladem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč (za každou osobu) v hotovosti (v souladu s položkou 2 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) dále lze platbu uhradit bezhotovostně: - převodem na účet města: 19-1721542349/0800 - na pokladně MM Karviné - na poště poštovní poukázkou.

Za podání žádosti prostřednictvím zastupitelského úřadu činí správní poplatek 300,-- Kč (za každou osobu).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
dokumentů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářký řád)
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:

neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno