Uzavření manželství

folder-document.png Manželství lze uzavřít před kterýmkoli matričním úřadem v ČR, před orgánem státem registrované církve, před orgánem státem registrované náboženské společnosti, před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce manželství uzavřít, ohrožen; v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, před zastupitelským úřadem ČR v cizině, v cizině též před orgánem tomu zmocněným.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Uzavření manželství

04. Základní informace k životní situaci:
Manželství lze uzavřít:

 • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR
 • před orgánem státem registrované církve
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti
 • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce manželství uzavřít, ohrožen
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině též před orgánem tomu zmocněným

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Dotazník k uzavření manželství-žádost podávají společně, případně jeden ze snoubenců.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Doručení dotazníku k uzavření manželství, včetně stanovených dokladů, a to k matričnímu úřadu v jehož obvodu bude manželství uzavřeno.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním vyplněného dotazníku u příslušného matričního úřadu

08. Na které instituci životní situaci řešit:
podáním vyplněného dotazníku u příslušného matričního úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
1. NP, kancelář č. 213
Anna Koláčná, telefon: 596 387 730
Petra Morawiecová, telefon: 596 387 733

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občané ČR předkládají:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platné doklady totožnosti snoubenců
 • rodné listy snoubenců
 • rozvedení soubenci předkládají pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělí snoubenci úmrtní list zemřelého manžela
 • pravomocný rozsudek okresního soudu o povolení uzavření manželství osobou nezletilou, starší 16 let
 • pravomocný rozsudek okresního soudu o povolení uzavření manželství osobou stiženou duševní poruchou

Cizí státní občan dále předloží:

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • po konzultaci s matrikářem v některých případech potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Policií ČR-oddělení cizinecké policie, které není starší 7 pracovních dnů ke dni podání žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické formě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - vybírá se správní poplatek ve výši 5.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do partnerství, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - vybírá se správní poplatek ve výši 3.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu - vybírá se správní poplatek ve výši 3.000 Kč
 • pokud je vydáno povolení uravřít manželství nebo vstoupit do partnerství mimo určené místo a dobu, je třeba uhradit poplatek za služby, výše je určena dle schváleného sazebníku, který je k nahlédnutí u matričního úřadu

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
lhůty nejsou stanoveny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka.Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, a to u kterékoli obce s rozšířenou působností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení č. 235/1995 Sb., Ministerstva zahraničních věcí ČR o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím odboru správního.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou
 • mezi předky a potomky a mezi souŕozenci; totéž platí o příbuzenském vztahu založeném na osvojení, pokud osvojení trvá
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu
 • osobou stiženou dušení poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům ; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem uzavření manželství

Manželství nevznikne:

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem

22. Další informace:

Rada města Karviné rozhodla s účinností od 01. března 2024 určit jako místo pro uzavírání manželství prostory obřadní síně Městského domu kultury v Karviné-Nové Město a jako dobu stanovit na tomto místě každý druhý pátek v měsíci v době od 09:00 do 13:00 hodin a dále stanovit jako další místo pro uzavírání manželství prostory obřadní síně budovy Radnice v Karviné-Fryštát a jako dobu stanovit na tomto místě každý čtvrtý pátek v měsíci v době od 09:00 do 11:40 hodin.
Soubory ke stažení:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
odbor správní, oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován:
03.01.2022

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno