Územní plán Karviné - změna č. 1

Zastupitelstvo  města Karviné vydalo změnu č. 1 Územního plánu Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 78 ze dne 29.04.2019. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 26.06.2019.


Územní plán Karviné - změna č. 1:

  • Textová část

Textová část.pdf

  • Grafická část

I.1 Výkres základního členění území.pdf
I.2 Hlavní výkres.pdf
I.3 Koncepce veřejné infrastruktury.pdf
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

Odůvodnění územního plánu Karviné:

  • Textová část

Textová část odůvodnění (anonymizovaná verze).pdf

  • Grafická část

II.1 Koordinační výkres.pdf
II.2 Výkres širších vztahů.pdf
II.4 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství.pdf
II.5 Výkres technické infrastruktury - energetika, elektronické komunikace, nakládání s odpady.pdf