Územní plán Petrovice u Karviné - změna č. 3 a úplné znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č. 3

Zveřejnění změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné a úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č. 3


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro Obec Petrovice u Karviné změnu č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné zkráceným postupem.

Zastupitelstvo obce Petrovice u Karviné opatřením obecné povahy vydalo změnu č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné dne 29.04.2024 usnesením č. 162.

Změna č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné byla projednána a vydána pouze v rozsahu měněných částí územního plánu,  z toho důvodu je zpracováno  úplné znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č.3 (právní stav) v souladu  ustanovení § 55b odst. 10 s použitím § 55 odst. 5 až 7 stavebního zákona.

S  použitím ustanovení § 334a odst. 2 nového stavebního zákona Obec Petrovice u Karviné a pořizovatel tj.  Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, informují o doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 55 odst. 7 s použitím § 55b odst. 10 stavebního zákona, zveřejnění:

- změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné

- úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č. 3. 

Opatření obecné povahy změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné nabývá podle ustanovení § 55 odst. 7 stavebního zákona účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky o zveřejnění opatření obecné povahy změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné a úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č. 3 na úřední desce obce Petrovice u Karviné a na úřední desce Magistrátu města Karviné.

Bližší informace viz oznámení – veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné a úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č. 3 (k nahlédnutí na následujících odkazech):

oznámení - veřejná vyhláška.pdf, soubor typu pdf, (209,96 kB)

Změna č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné:

Textová část ÚP Pe.u.Ká-změny č. 3 - výrok.pdf, soubor typu pdf, (786,21 kB)

A.1 Výkres základního členění - legenda -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (636,88 kB)
A.1 Výkres základního členění -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (2,35 MB)
A.2 Hlavní výkres -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (3,97 MB)
A.2 Hlavní výkres-legenda -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (702,98 kB)
A.3 Výkres dopravní infrastruktury -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (4,39 MB)
A.3 Výkres dopravní infrastruktury-legenda -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (931,85 kB)
A.4 Výkres technické infrastruktury-vodního hospodářství -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (4,17 MB)
A.4 Výkres technické infrastruktury-vodního hospodářství-legenda -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (1,14 MB)
A.5 Výkres technické infrastruktury-energetiky a elektronických komunikací -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (4,34 MB)
A.5 Výkres technické infrastruktury-energetiky a elektronických komunikací-legenda -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (1,28 MB)

Odůvodnění:

Textová část ÚP Pe.u.Ká-změny č. 3 - odůvodnění.pdf, soubor typu pdf, (2,99 MB)

Příloha č. 3 odůvodnění změny č.3.pdf, soubor typu pdf, (905,24 kB)

B.1 Koordinační výkres -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (6,46 MB)
B.1 Koordinační výkres-legenda -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (2,4 MB)
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (357 kB)
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu-legenda -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (4,48 MB)
B.3 Výkres širších vztahů -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (967,38 kB)
B.3 Výkres širších vztahů-legenda -ZM3.pdf, soubor typu pdf, (361,76 kB)

Úplné znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č. 3

Textová část ÚP Pe.u.Ka.-úplné znění po změnách č.1a3.pdf, soubor typu pdf, (886,04 kB)

A.1 Výkres základního členění-úplné znění-legenda.pdf, soubor typu pdf, (278 kB)
A.1 Výkres základního členění-úplné znění.pdf, soubor typu pdf, (2,18 MB)
A.2 Hlavní výkres-úplné znění-legenda.pdf, soubor typu pdf, (535,48 kB)
A.2 Hlavní výkres-úplné znění.pdf, soubor typu pdf, (3,75 MB)
A.3 Výkres dopravní infrastruktury-úplné znění-legenda.pdf, soubor typu pdf, (708,55 kB)
A.3 Výkres dopravní infrastruktury-úplné znění.pdf, soubor typu pdf, (4,08 MB)
A.4 Výkres technické infrastruktury-vodní hospodářství-úplné znění-legenda.pdf, soubor typu pdf, (658,11 kB)
A.4 Výkres technické infrastruktury-vodní hospodářství-úplné znění.pdf, soubor typu pdf, (4 MB)
A.5 Výkres technické infrastruktury-energetiky a elektronických komunikací-úplné znění-legenda.pdf, soubor typu pdf, (688,4 kB)
A.5 Výkres technické infrastruktury-energetiky a elektronických komunikací-úplné znění.pdf, soubor typu pdf, (4,08 MB)
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-úplné znění-legenda.pdf, soubor typu pdf, (232,99 kB)
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-úplné znění.pdf, soubor typu pdf, (2 MB)
B.1 Koordinační výkres-úplné znění-legenda.pdf, soubor typu pdf, (1,15 MB)
B.1 Koordinační výkres-úplné znění.pdf, soubor typu pdf, (6,07 MB)