Územní plán Petrovice u Karviné - změna č. 1 a úplné znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání této změny


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro Obec Petrovice u Karviné změnu č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné zkráceným postupem.

Zastupitelstvo obce Petrovice u Karviné opatřením obecné povahy vydalo změnu č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné dne 08.03.2021 usnesením č. 245.

Změna č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné byla projednána a vydána pouze v rozsahu měněných částí územního plánu,  z toho důvodu je zpracováno  úplné znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání změny č. 1 (právní stav) v souladu  ustanovení § 55b odst. 10 s použitím § 55 odst. 5 až 7 stavebního zákona.

Obec Petrovice u Karviné a pořizovatel tj.  Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, informují o doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 55 odst. 7 s použitím § 55b odst. 10 stavebního zákona, zveřejnění:

- změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné

- úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání změny č. 1 

Opatření obecné povahy změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné nabývá podle ustanovení § 55 odst. 7 stavebního zákona účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky o zveřejnění opatření obecné povahy změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné a úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání změny č. 1 na úřední desce obce Petrovice u Karviné a na úřední desce Magistrátu města Karviné.

Bližší informace viz oznámení – veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné a úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání změny č. 1.

oznámení-veřejná vyhláška.pdf

Změna č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné

Textová část ÚP Petrovice.u.Ka.-ZM č.1 - výrok.pdf

A.1 Výkres základní členění území-Zm1-legenda.pdf
A.1 Výkres základní členění území-Zm1.pdf
A.2 Hlavní výkres-Zm1-legenda.pdf
A.2 Hlavní výkres-Zm1.pdf
A.3 Výkres dopravní infrastruktury-Zm1-legenda.pdf
A.3 Výkres dopravní infrastruktury-Zm1.pdf
A.4 Výkres technické infrastruktury - vodního hospodářství-Zm1-legenda.pdf
A.4 Výkres technické infrastruktury - vodního hospodářství-Zm1.pdf
A.5 Výkres technické infrastruktury - energetiky a elektronických komunikací-Zm1-legenda.pdf
A.5 Výkres technické infrastruktury - energetiky a elektronických komunikací-Zm1.pdf

odůvodnění

Textová část ÚP Petrovice.u.Ka.-ZM č.1 - odůvodnění.pdf
Textová část ÚP Petrovice.u.Ka.-ZM č.1 - příloha č.3 odůvodnění.pdf

B.1 Koordinační výkres-Zm1-legenda.pdf
B.1 Koordinační výkres-Zm1.pdf
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu-Zm1-legenda.pdf
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu-Zm1.pdf
B.3 Výkres širších vztahů-Zm1-legenda.pdf
B.3 Výkres širších vztahů-Zm1.pdf

Úplné znění  Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání změny č. 1

textová část ÚP Petrovice.u.Ka.-úplné znění.poZM1.pdf

A.1 Výkres základního členění území-úplné znění.poZM1-legenda.pdf
A.1 Výkres základního členění území-úplné znění.poZM1.pdf
A.2 Hlavní výkres--úplné znění.poZM1-legenda.pdf
A.2 Hlavní výkres-úplné znění.poZM1.pdf
A.3 Výkres dopravní infrastruktury-úplné znění.poZM1-legenda.pdf
A.3 Výkres dopravní infrastruktury-úplné znění.poZM1.pdf
A.4 Výkres technické infrastruktury - vodního hospodářství-úplné znění.poZM1-legenda.pdf
A.4 Výkres technické infrastruktury - vodního hospodářství-úplné znění.poZM1.pdf
A.5 Výkres technické infrastruktury - energetiky, elektronických komunikací-úplné znění.poZM1-legenda.pdf
A.5 Výkres technické infrastruktury - energetiky, elektronických komunikací-úplné znění.poZM1.pdf
A.6 Výkres veřejně prospěšných stavb, opatření a asanací-úplné znění.poZM1-legenda.pdf
A.6 Výkres veřejně prospěšných stavb, opatření a asanací-úplné znění.poZM1.pdf

odůvodnění
B.1 Koordinační výkres-úplné znění.poZM1-legenda.pdf
B.1 Koordinační výkres-úplné znění.poZM1.pdf