Veřejné shromáždění

folder-document.png Veřejné shromáždění slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.


01. Název úkonu
Oznámení konání veřejného shromáždění na území statutárního města Karviná konaného ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

02. V jakém případě ve věci jednat
Každý má právo se shromažďovat. Výkon práva shromažďovacího slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.

03. Charakteristika úkonu
Konání veřejného shromáždění oznamuje občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, anebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

04. Výsledek úkonu
Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu
a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

05. Kdy věc řešit
Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může
v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje.

Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou:

a) shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
b) shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání;
c) shromáždění konaných v obydlích;
d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Oznámení podá svolavatel na příslušném formuláři, ve kterém musí uvést:

 • účel shromáždění;

 • den a místo jeho konání;

 • doba zahájení a předpokládaná doba jeho ukončení;

 • předpokládaný počet účastníků;

 • opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;

 • má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen "adresa místa pobytu"), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje;

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob

 • V příloze tohoto oznámení doloží situační plánek místa konání veřejného shromáždění, v případě konání průvodu je požadována mapa trasy a doklad o zmocnění jednat ve věci veřejného shromáždění jménem svolavatele (právnické osoby).

pdf.pngOznámení veřejného shromáždění na území statutárního města Karviné, svolavatel fyzická osoba, soubor typu pdf, (135,49 kB)

pdf.pngOznámení veřejného shromáždění na území statutárního města Karviné, svolavatel právnická osoba, soubor typu pdf, (133,84 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Pro podání lze využít příslušný formulář „Oznámení veřejného shromáždění“, který lze získat buď přímo na Odboru správním, oddělení živnostenském, nebo v elektronické podobě ke stažení (viz bod 06). Oznamovatel předloží platný průkaz totožnosti + vyplněný formulář.

Podatel přiloží situační plánek místa konání veřejného shromáždění (v případě konání průvodu je požadována mapa trasy) a doklad o zmocnění jednat ve věci veřejného shromáždění jménem svolavatele (právnické osoby).

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Doručením oznámení o konání veřejného shromáždění (vyplněný formulář) a to buď:

 • do datové schránky statutárního města Karviná: es5bv8q

 • elektronicky (e-mailem) se zaručeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: epodatelna@karvina_cz (bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu, jinak se nejedná o platné oznámení konání veřejného shromáždění.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Písemné oznámení o konání veřejného shromáždění na území statutárního města Karviná je možné podat osobně
na Magistrátu města Karviné, budova C, Odbor správní, oddělení živnostenské (Bc. Alena Tomalíková, 1. patro, dveře č. 223, telefon: 596 387 459, Ing. Pavla Křístková, 1. patro, dveře č. 222, telefon: 596 387 473), nebo poštou doručením oznámení o konání veřejného shromáždění (vyplněný formulář) na adresu: Magistrát města Karviné, Odbor správní, oddělení živnostenské, Karola Śliwky 50/8a, 733 01 Karviná-Fryštát

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení žalobu k soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Soud rozhodne do 3 pracovních dnů.

 • Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat žalobu k soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil.

14. Časté dotazy

 • Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

 • Svolavatel je povinen poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění, zejména plnit pokyny úřadu a Policie České republiky a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy,

 • Svolavatel je povinen být přítomen na jím oznámeném shromáždění a řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení.

15. Sankce
V případě nedodržení povinností se postupuje dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (§§ 14, 14a zákona – přestupky).

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Výkon státní správy ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

18. Klíčová slova
Veřejné shromáždění.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený základním registru nebo v agendovém informačním systému
Neuvádí se.