Veřejné shromáždění

folder-document.png Veřejné shromáždění slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.


01. Identifikační kód: 500

02. Kód: 500

03. Pojmenování (název) životní situace:
Oznámení konání veřejného shromáždění na území statutárního města Karviné konaného ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

04. Základní informace k životní situaci: 
Každý má právo se shromažďovat. Výkon práva shromažďovacího slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Konání veřejného shromáždění oznamuje občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, anebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oznámení podá svolavatel buď na příslušném formuláři vydaném Odborem správním Magistrátu města Karviné, anebo individuálním oznámením, ve kterém musí být uvedeno:

  • účel shromáždění;

  • den a místo jeho konání;

  • doba zahájení a předpokládaná doba jeho ukončení;

  • předpokládaný počet účastníků;

  • opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;

  • má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen "adresa místa pobytu"), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje;

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Doručením oznámení o konání veřejného shromáždění na území statutárního města Karviné (vyplněný formulář).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 
Odbor správní, oddělení živnostenské
Karola Śliwky 50/8a, 733 01 Karviná-Fryštát
Bc. Alena Tomalíková, Ing. Pavla Křístková
Telefon: 596 387 459, 596 387 473

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

  • průkaz totožnosti, případně zmocnění jednat ve věci veřejného shromáždění jménem svolavatele (právnické osoby);

  • situační plánek místa konání veřejného shromáždění, v případě konání průvodu je požadována mapa trasy

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Pro podání lze využít příslušný formulář „Oznámení veřejného shromáždění“, který lze získat buď přímo na Odboru správním, oddělení živnostenském, nebo v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:  
Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 
Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: 
Oznámení o konání veřejného shromáždění s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese epodatelna@karvina_cz – bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu, jinak se nejedná o platné oznámení konání veřejného shromáždění.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy: 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

ústavní zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 
Žalobu proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení. Soud rozhodne do 3 pracovních dnů od podání žaloby.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 
V případě nedodržení povinností se postupuje dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (§§ 14, 14a zákona – přestupky).

21. Nejčastější dotazy: 
Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání.

22. Další informace: 
Svolavatel je povinen poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění, zejména plnit pokyny úřadu a Policie České republiky a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy.
Svolavatel je povinen být přítomen na jím oznámeném shromáždění a řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské

26. Kontaktní osoba:
Bc. Alena Tomalíková, Ing. Pavla Křístková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.11.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
1.11.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.