Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky

folder-document.png Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. Cestovní pasy obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem o cestovních dokladech, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky

04. Základní informace k životní situaci:
Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo zastupitelského úřadu, žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu. Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. Cestovní pasy obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem o cestovních dokladech, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.
Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 140/2008 Sb., tj. od 25. dubna 2008, lze podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občana mladšího 5 let. Doba platnosti je stanovena na 5 let. Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji občanovi mladšímu 15 let se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Při vydání prvního cestovního pasu pro dítě je třeba k žádosti doložit rodný list dítěte a rodné lísty rodičů. Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Nemá-li občan trvalý pobyt na území, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistát města Brna.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Cestovní doklad lze vydat na žádost, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o cestovních dokladech. Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech, odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o vydání cestovního pasu. Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, příslušný podle místa jeho trvalého pobytu. Nemá-li občan trvalý pobyt na území, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát-přízemí
Ľ. Škutová, tel. 596 387 701
I. Sochaczová, tel. 596 387 702
J. Holáňová, tel. 596 387 703
K. Nováková, tel. 596 387 704
J. Suchanková, tel 596 387 781
Úřední dny: pondělí a středa: od 07:30 do 17:30 hodin
úterý a čtvrtek: od 07:30 do 16:00 hodin dle pracovních kapacit, nebo na základě objednání v rezervačním systému.
pátek: zavřeno

V době letních prázdnin ve dnech úterý a čtvrtek vyřizujeme od 13:00 hodin pouze objednané klienty!

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto cestovního dokladu, který současně se žádostí pořídí biometrické údaje občana. Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.
Dále je občan povinen předložit tyto údaje

 • rodné příjmení a rodné číslo občana
 • adresu místa trvalého pobytu v České republice, občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa svého posledního trvalého pobytu v České republice

K vydání cestovního dokladu osobě mladší 15 let předkládá zákonný zástupce:

 • rodný list dítěte
 • další doklady osvědčující skutečnosti k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registrech
 • pro potřeby zjištění státního občanství doložit matriční doklady rodičů (rodné listy)
 • odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu

Žádost o vydání cestovního pasu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní pas vydán.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře v elektronické podobě nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • občan starší 15 let platnost 10 let - 600,- Kč
 • občan mladší 15 let platnost 5 let - 100,- Kč

Cestovní pas tzv. "BLESK"

 • občan starší 15 let platnost 10 let 4000,- Kč
 • občan mladší 15 let platnost 5 let 2000,- Kč

Správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti o vydání cestovního dokladu.

Poplatky lze uhradit rovněž bezhotovostně:

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • na pokladně MM Karviná
 • na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů. Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě nez 30 dnů - cest. pas typu "BLESK", vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Můžete si objednat čas vaší návštěvy na úřadě:

Rezervační systém - objednejte se online

Je můj cestovní doklad připraven k vyzvednutí?

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
www.mvcr.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
22.06.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno