Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky

folder-document.png Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa; s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo  s dobou platnosti 10 let občanům starším 15 let. Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. Cestovní pasy obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem o cestovních dokladech, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.


01. Název úkonu

Vydání cestovního pasu.

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě vycestování do zemí, které nejsou součástí Evropské unie.

Při skončení nebo končící platnosti cestovního pasu; při jeho ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití; při změně údajů (např. změna příjmení v souvislosti s uzavřením manželství) nebo při podstatné změně podoby občana.  

03. Charakteristika úkonu

Orgán příslušný k podání žádosti o vydání cestovního pasu pořídí biometrické údaje občana; součástí zpracování žádosti je digitalizovaný podpis nebo vlastnoruční podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpracování.

Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas, a to jen v odůvodněných případech; odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky.  
Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. 

Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.

04. Výsledek úkonu
Podání žádosti o vydání cestovního pasu a převzetí cestovního pasu.

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů.

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:

       do 5 pracovních dnů (BLESK)              • do 24 hodin v pracovních dnech (SUPERBLESK)

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze podat a převzít u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva; převzít cestovní pas lze u obecného úřadu obce s rozšířenou působnotí, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána nebo u ministerstva.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva; převzít pouze u ministerstva.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána; i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvedl v žádosti. Zastupitelský úřad může předat cestovní pas rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

Adresa pracoviště Ministerstva vnitra: Na Pankráci 1623/72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“)

Požaduje-li žadatel o vydání cestovního pasu, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí cestovního pasu u správního orgánu příslušného k předání, je povinen uvést v žádosti tuto skutečnost, způsob vyrozumění a kontaktní údaje (e-mailová adresa nebo telefonní číslo).

05. Kdy věc řešit

V případě vycestování do zemí mimo Evropskou unii; při skončení nebo končící platnosti cestovního pasu; při jeho ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití; při změně údajů (např. změna příjmení v souvislosti s uzavřením manželství) nebo při podstatné změně podoby občana.  

Kdo může podat žádost:

Občan starší 15 let.

Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu, v případě žádosti o vydání cestovního pasu vyjádří oprávněná osoba svůj souhlas podepsáním žádosti svým digitalizovaným podpisem. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tento úkon nelze řešit prostřednictvím elektronického podání.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Občan je povinen doložit:

 • rodné příjmení a rodné číslo občana
 • adresu místa trvalého pobytu v České republice, tj. předloží platný občanský průkaz
 • občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa svého posledního trvalého pobytu v České republice  
 •  odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu

K vydání cestovního dokladu osobě mladší 15 let předkládá zákonný zástupce:

 • rodný list dítěte
 • další doklady osvědčující skutečnosti k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registrech
 • pro potřeby zjištění státního občanství doloží matriční doklady rodičů (rodné listy)

Žádost o vydání cestovního pasu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní pas vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Tento úkon nelze řešit prostřednictvín elektronického podání.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Magistrát města Karviné, Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát (přízemí)

Ľubica Škutová, tel. 596 387 701
Ivana Sochaczová, tel. 596 387 702
Jarmila Holáňová, tel. 596 387 703
Mgr. Kristýna Nováková, tel. 596 387 704
Bc. Jitka Suchanková, tel 596 387 781

Osobním podáním žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tento úkon nelze řešit prostřednictvím elektronického podání.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní poplatky se hradí při podání žádosti o vydání cestovního pasu v hotovosti.

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • občan starší 15 let, platnost 10 let ........ 600 Kč
 • občan mladší 15 let, platnost 5 let ........ 100 Kč

Cestovní pas "BLESK"; ve lhůtě do 5 pracovních dnů

 • občan starší 15 let, platnost 10 let ........ 3 000 Kč
 • občan mladší 15 let, platnost 5 let ........ 1 000 Kč

Cestovní pas "SUPERBLESK"; v pracovních dnech do 24 hodin

 • občan starší 15 let, platnost 10 let ........ 6 000 Kč
 • občan mladší 15 let, platnost 5 let ........ 2 000 Kč

Poplatky lze uhradit rovněž bezhotovostně:

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • elektronickou platební kartou na pokladně MM Karviná.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem plnění.

13. Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení § 37 zákona o cestovních dokladech.

14. Časté dotazy

Můžu se objednat?

Kde zjistím, že je můj cestovní pas připravený k vyzvednutí?

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

15. Sankce

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o cestovních dokladech se občan dopouští přestupků - § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech - za přestupek lze občanům uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

16. Působnost

Státní správa vykonávána v přenesené působnosti; kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

17. Oblast

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Další informace: www.mvcr.cz

18. Klíčová slova
Cestovní pas, vydání cestovního pasu, žádost, občan

19. Počátek platnosti popisu úkonu

20. Konec platnosti popisu úkonu

Neuveden

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Záznam o žádosti o vydání cestovního pasu vedený v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů

Záznam o cestovním pasu vedený v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů

22. Za správnost návodu odpovídá 

Odbor správní, oddělení občanskosprávní

23. Kontaktní osoba:

24. Popis byl zpracován dle právního stavu ke dni
02.08.2021

25. Popis byl naposledy aktualizován
10.06.2022

26. Datum konce platnosti popisu
Neuveden