Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky

folder-document.png Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. Cestovní pasy obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem o cestovních dokladech, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky

04. Základní informace k životní situaci:
 Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky, jakož i další údaje, zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu. Cestovní pas se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit. Cestovní pasy obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem o cestovních dokladech, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.
Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 140/2008 Sb., tj. od 25. dubna 2008, lze podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občana mladšího 5 let. Doba platnosti je stanovena na 5 let. Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji občanovi mladšímu 15 let se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Při vydání prvního cestovního pasu pro dítě je třeba k žádosti doložit rodný list dítěte a rodné lísty rodičů. Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Cestovní doklad lze vydat na žádost, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o cestovních dokladech. Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech, odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o vydání cestovního pasu.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

Žádost o vydání cestovního dokladu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze požádat u zastupitelského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát-přízemí
Ľ. Škutová, tel. 596 387 701
I. Sochaczová, tel. 596 387 702
J. Holáňová, tel. 596 387 703
K. Nováková, tel. 596 387 704
J. Suchanková, tel 596 387 781

L. Kresáčová, tel. 596 387 317

Vydání CD ve zkrácené lhůtě lze řešit přímo u ministerstva: MV ČR, Na Pankráci 72, PRAHA 4 (metro C - stanice "Pražského povstání")

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto cestovního dokladu, který současně se žádostí pořídí biometrické údaje občana. Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.
Dále je občan povinen doložit tyto údaje:

 • rodné příjmení a rodné číslo občana
 • adresu místa trvalého pobytu v České republice, tj. předloží platný občanský průkaz
 • občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa svého posledního trvalého pobytu v České republice

K vydání cestovního dokladu osobě mladší 15 let předkládá zákonný zástupce:

 • rodný list dítěte
 • další doklady osvědčující skutečnosti k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registrech
 • pro potřeby zjištění státního občanství doloží matriční doklady rodičů (rodné listy)
 • odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu

Žádost o vydání cestovního pasu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní pas vydán.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře v elektronické podobě nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • občan starší 15 let, platnost 10 let ... 600,- Kč
 • občan mladší 15 let, platnost 5 let ... 100,- Kč

Cestovní pas tzv. "BLESK"; ve lhůtě do 5 pracovních dnů

 • občan starší 15 let, platnost 10 let ... 3.000,- Kč
 • občan mladší 15 let, platnost 5 let ...  1.000,- Kč

Cestovní pas "SUPERBLESK"; v pracovních dnech do 24 hodin

 • občan starší 15 let, platnost 10 let ... 6.000,- Kč
 • občan mladší 15 let, platnost 5 let ... 2.000,- Kč

Správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti o vydání cestovního dokladu.

Poplatky lze uhradit rovněž bezhotovostně:

 • převodem na účet města: 19-1721542349/0800
 • na pokladně MM Karviná
 • na poště poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů. Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě nez 30 dnů - cest. pas  "BLESK", vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů.

Cestovní pas "SUPERBLESK" se vydá v pracovních dnech do 24 hodin (vyzvednutí výhradně u MV ČR).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Můžete si objednat čas vaší návštěvy na úřadě:

Je můj cestovní doklad připraven k vyzvednutí?

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

 

Při podání žádosti o CD může občan uvést telefonní číslo nebo e-mail. Na uvedený kontakt mu bude ministerstvem zaslána informace o možnosti převzetí dokladu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení § 37 zákona o cestovních dokladech.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o cestovních dokladech se občan dopouští přestupků - § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech - za přestupek lze občanům uložit pokutu do výše 10.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
www.mvcr.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.07.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován:
02.07.2018

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno