02. Vyřízení živnostenského oprávnění k ohlašovacím živnostem a podání žádosti o koncesi pro právnickou osobu

folder-document.png Ohlášení živnosti a podání žádosti o koncesi právnickou osobou


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vyřízení živnostenského oprávnění k ohlašovacím živnostem a podání žádosti o koncesi pro právnickou osobu

04. Základní informace k životní situaci:
Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. V případech vymezených živnostenským zákonem je vyžadováno státní povolení k provozování živnosti ("koncese").

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Právnické osoby se sídlem na území České republiky. Za právnickou osobu jedná osoba(y) vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • bezúhonnost.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:

 • prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti,

 • odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze,

 • odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o:
  • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, 
  • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 
  • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 
  • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, 
  • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, 
  • získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací,

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněním jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě nebo zasláním tohoto formuláře poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U kteréhokoli živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • právnická osoba se sídlem na území jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, pak čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Tyto doklady není být starší než 3 měsíce,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • odpovědný zástupce, který je občanem členského států EU, EHP a Švýcarska, předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu, případně výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, fyzická osoba předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců),
 • odpovědný zástupce, je-li občanem jiného státu než státu uvedeného výše, předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (nejedná-li se o osobu s povoleným trvalým pobytem na území České republiky). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo,

 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • pro zapsání titulu nebo vědecké hodnosti odpovědného zástupce - doklad o uznání titulu nebo vědecké hodnosti (např. diplom).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

 • 1 000 Kč za ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 500 Kč za přijetí ohlášení dalš živnosti nebo ždalší žádosti o koncesi bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.
 • způsoby úhrady poplatků
  • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213
  • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  • na poště poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • do 5 dnů ode dne podání bezvadného ohlášení živnosti vydá živnostenský úřad výpis,
 • do 30ti dnů ode dne doručení žádosti o koncesi obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti (do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronické podání

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
Zákon č. 500/2004 sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 • proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ohlašovateli,
 • proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o zamítnutí žádosti o koncesi nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli.

Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno.

22. Další informace:
Další informace lze získat na kterémkoli živnostenském úřadě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Podrobnější informace lze získat na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Žádné.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10. 2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.