Vznik registrovaného partnerství

Registrované partnerství vznikne projevem vůle dvou osob stejného pohlaví, formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, osobně před matrikářem matričního úřadu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vznik registrovaného partnerství

04. Základní informace k životní situaci:
Prohlášení osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství se činí:

 • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Do registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví.

Dotazník ke vstupu do partnerství, včetně stanovených dokladů, podávají společně, případně jedna z osob, která chce vstoupit do partnerství.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 • Doručení dotazníku ke vstupu do partnerství, včetně stanovených dokladů
 • Alespoň jedna z osob je státní občan ČR
 • Osoba dosáhla věku 18 let
 • Osoba nemá omezenou svéprávnost v této oblasti
 • Předchozí manželství, registrované partnerství, nebo obdobný svazek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí nesmí trvat

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním vyplněného dotazníku u příslušného matričního úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U příslušného matričního úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 1. NP, kancelář č. 213, 213/1.
Petra Morawiecová, telefon: 596 387 733
Anna Koláčná, telefon: 596 387 730

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občané ČR předkládají:

 • Vyplněný dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství
 • Platné doklady totožnosti
 • Rodné listy
 • Rozvedené osoby předkládají pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, zániku partnerství
 • Ovdovělí předkládají úmrtní list zemřelého manžela, partnera

Cizí státní občan dále předloží:

 • Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
 • Po konzultaci s matrikářem v některých případech potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Policií ČR - oddělení cizinecké policie, které ke dni vzniku partnerství nesmí být starší 7 pracovních dnů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické formě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - vybírá se správní poplatek ve výši 5.000 Kč
 • Vstup do partnerství, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - vybírá se správní poplatek ve výši 3.000 Kč
 • Vydání povolení ke vstupu do partnerství mimo určené místo nebo dobu - vybírá se správní poplatek ve výši 3.000 Kč
 • Pokud je vydáno povolení ke vstupu do partnerství mimo určené místo a dobu, je třeba uhradit poplatek za služby, výše je určena dle schváleného sazebníku, který je k nahlédnutí u matričního úřadu

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jedna z osob na vlastní náklady.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po vzniku partnerství je partnerům vydán doklad o partnerství, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, a to u kterékoli obce s rozšířenou působností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není k dispozici.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení č. 235/1995 Sb., Ministerstva zahraničních věcí ČR o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení ke vstupu do partnerství mimo určené místo nebo dobu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím odboru správního.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neuplatňují se.

21. Nejčastější dotazy:

Vznik registrovaného partnerství:

 • Projev vůle dvou osob stejného pohlaví
 • Osobně před matrikářem matričního úřadu
 • Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci
 • Do partnerství nemůže vstoupit osoba mladší 18 let, dále osoba, která má omezenou svéprávnost v této oblasti

22. Další informace:

Rada města Karviné rozhodla s účinností od 01. března 2024 určit jako místo pro vstup do registrovaného partnerství prostory obřadní síně Městského domu kultury v Karviné-Nové Město a jako dobu stanovit na tomto místě každý druhý pátek v měsíci v době od 09:00 do 13:00 hodin a dále stanovit jako další místo pro vstup do registrovaného partnerství prostory obřadní síně budovy Radnice v Karviné-Fryštát a jako dobu stanovit na tomto místě každý čtvrtý pátek v měsíci v době od 09:00 do 11:40 hodin.
Soubory ke stažení:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní.

26. Kontaktní osoba:

Neuvedeno.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován:
29.04.2024

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.