Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast)

folder-document.png Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby nejsou programové, ale jdou cestou individuálních žádostí. Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné, sociální oblast činnosti, může být poskytnuta fyzickým a právnickým osobám na podporu realizace jejich konkrétních projektů nebo jejich činností.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.

04. Základní informace k životní situaci:
Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné, sociální oblast činnosti, může být poskytnuta fyzickým a právnickým osobám na podporu realizace jejich konkrétních projektů nebo jejich činností.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba,způsobilá k právním úkonům, starší 18 let, nebo právnická osoba (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, církevní organizace a další), které mají sídlo nebo trvalý pobyt na území města Karviné, pořádají akce pro občany města nebo město reprezentují.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Dotace je veřejná finanční podpora z rozpočtu statutárního města Karviné podle § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutá fyzickým a právnickým osobám na podporu realizace jejich konkrétních projektů nebo jejich činností; dotace je poskytována na účel určený v programu (programová dotace) nebo na jiný účel určený žadatelem v individuální žádosti nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem. Dotaci je nezbytné vyúčtovat a nevyčerpané nebo nesprávně použité finanční prostředky vrátit.
Dotovaná činnost musí být vyvíjena na území města, pro občany města nebo za účelem reprezentace města.
Dotaci nelze poskytnout na činnost politických stran a hnutí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné na základě vyhlášeného dotačního programu nebo podáním individuální žádosti na jiný než v programu stanovený účel.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné,
Odbor sociální
Karola Śliwky 219
Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor sociální
oddělení sociálního plánování a podpory
Bc. Andrea Wiechecová, Pavlína Fiedorová
II. patro, kancelář č. 321
Karola Śliwky 219
Karviná Fryštát
tel.: 596 387 248, 596 387 398

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Formuláře pro registrované sociální služby:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou požadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení jsou závislé na termínech konání Rady města Karviné a Zastupitelstva města Karviné.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Poskytovatelé zařazeni v krajských sítích sociálních služeb poskytující registrované sociální služby doloží aktuální "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon" včetně případných dodatků.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků patřících poskytovateli je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

Musíme dokládat veškeré přílohy?

- ANO, ke každé nové žádosti je nutné přiložit kopie požadovaných příloh,
  pokud organizace podává více žádostí najednou, postačí přílohy k jedné ze žádostí.
  

22. Další informace:

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor sociální, oddělení sociálního plánování a podpory.

26. Kontaktní osoba:

 Bc. Andrea Wiechecová, tel.: 596 387 248 

 Pavlína Fiedorová, tel.: 596 387 398

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
6.11.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován:

21.11.2023

29. Datum konce platnosti popisu:
-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Tento text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné. Úplnou informaci naleznete v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné účinných k 6.12.2022, které naleznete v elektronické podobě na této stránce v části "související formuláře".