Žádost o souhlas vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitosti

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem vybudování kanalizační přípojky, která bude napojena na kanalizační řad v majetku statutárního města Karviné. Souhlas je předkládán provozovateli kanalizace pro potřeby vydání stanoviska k napojení na kanalizaci, a dále je předkládán stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu.


01. Název úkonu

Vyřízení souhlasu vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitosti na kanalizaci.

02. V jakém případě ve věci jednat 

V případě, že vlastník nemovitosti hodlá vybudovat stavbu kanalizační přípojky, která bude napojena na kanalizační řad v majetku statutárního města Karviné.

03. Charakteristika úkonu
Žádat o souhlas může vlastník nemovitosti. Souhlas je předkládán provozovateli kanalizace pro potřeby vydání stanoviska k napojení na kanalizaci, a dále je předkládán stavebnímu úřadu k žádosti o vydání povolení ke stavbě dle stavebního zákona.

04. Výsledek úkonu 
Vydání souhlasu vlastníka kanalizačního řadu.

05. Kdy věc řešit
Úkon řeší vlastník nemovitosti před podáním žádosti o povolení stavby kanalizační přípojky dle stavebního zákona.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou požadovány žádné doklady.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Vyplněný formulář žádosti, situační snímek se zakreslením navržené kanalizační přípojky, technickou zprávu.

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny:  epodatelna@karvina_cz nebo datové schránky (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Zasláním žádosti (vyplněného formuláře) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova "C", Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

Adresa pro osobní projednání a podání: Magistrát města Karviné, budova „B“, Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, Odbor majetkový, oddělení provozu a údržby majetku, 1. patro, kancelář číslo 58 (Iva Wenzlová).

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Úkon není zpoplatněn (kromě poštovného, je-li doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb).

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.

14. Časté dotazy 
Nejsou známy.

15. Sankce 
Neuplatňují se.

16. Působnost 
Samospráva

17. Oblast
Stavby a rekonstrukce

18. Klíčová slova
Vodovody a kanalizace

19. Počátek platnosti popisu úkonu
31.05.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.