08. Zrušení živnostenského oprávnění

folder-document.png Určeno k vyřízení zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.


01. Název úkonu
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

02. V jakém případě ve věci jednat
V případě, že podnikatel již dále nehodlá provozovat živnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

03. Charakteristika úkonu
Úkon je iniciován v souvislosti s uplatněním práva podatele. Úkon je určeno k vyřízení zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.

04. Výsledek úkonu
Na základě žádosti podnikatele vydá živnostenský úřad rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

05. Kdy věc řešit
Úkon zrušení živnostenského oprávnění řeší podnikatel tehdy, pokud již nehodlá provozovat živnost dle živnostenského zákona.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou požadovány žádné doklady.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

  • platný doklad totožnosti, v případě zastoupení žadatele doklad prokazující oprávnění k jednání

K dispozici je rovněž „Jednotný registrační formulář“, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit při ukončení  podnikání dle živnostenského zákona.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání vůči živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře.
Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit elektronické podání a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo do datové schránky vybraného úřadu. Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku.
Více informací lze najít na stránkách www.rzp.cz.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby, poštou prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon není zpoplatněn.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky
Lze se odvolat proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, krajskému živnostenskému úřadu. 
Odvolání se podává u Magistrátu města Karviné, obecního živnostenského úřadu.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Neuplatňují se.

16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Klíčová slova
Podnikání, živnost, žádost o zrušení živnostenského oprávnění, podnikatel.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
17.05.2021

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu je veden v Základním registru osob (ROS).