10. Zápis do evidence zemědělského podnikatele

folder-document.png Určeno pro fyzické či právnické osoby, které hodlají provozovat zemědělskou činnost.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Zápis do evidence zemědělského podnikatele

04. Základní informace k životní situaci:
Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba - podnikatel, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.
Právnická osoba - osoba(y) oprávněné jednat za právnickou osobu, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
U fyzických osob:

 • plná svéprávnost,
 • trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněním příslušného formuláře na živnostenském úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U jakéhokoli obecního úřadu s rozšířenou působnosti.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464
 
úřední hodiny:
pondělí a středa 07:30 - 17:30 hodin
úterý a čtvrtek 07:30 - 16:00 (jen pro objednané)
pátek - zavřeno

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující oprávnění k jednání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře"

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • 1000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence,
 • 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci,
 • 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele
 • způsoby úhrady poplatků
  • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213
  • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  • na poště poštovní poukázkou

Sleva na poplatku dle § 9 zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše živnostenský úřad subjekt do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou.

22. Další informace:
Další informace lze získat kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad).

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.