Ztráta nebo odcizení registračních značek

Tato situace se týká provozování vozidla.


01. Název úkonu

Ztráta, odcizení registrační značky.

02. V jakém případě ve věci jednat 

Pokud jste ztratili nebo vám byla odcizena registrační značka. Oznámit ztrátu nebo odcizení a požádat o vydání nové registrační značky můžete na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde má sídlo vaše firma.

03. Charakteristika úkonu

Zákonná povinnost v případě ztráty nebo odcizení registrační značky.

04. Výsledek úkonu 

Vydání tabulek s novou registrační značkou, jejich zápis do osvědčení o registraci vozidla a registru silničních vozidel.

05. Kdy věc řešit

Ztrátu nebo odcizení registrační značky je vlastník nebo provozovatel vozidla povinen oznámit neprodleně.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nelze provést elektronicky.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Spolu s oznámením osvědčení o registraci, technický průkaz, byl-li vydán, zbývající tabulky s přidělenou registrační značkou, které nebyly ztraceny, odcizeny, doklad totožnosti vlastníka/provozovatele.

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení registrační značky Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení registrační značky (772,29 KB)

Plná moc k oznámení o ztrátě, odcizení tabulky s registrační značkou Plná moc k oznámení o ztrátě, odcizení tabulky s registrační značkou (15,19 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Nelze provést elektronicky.

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 Nelze provést elektronicky.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

200 Kč za každou tabulku registrační značky, 50 Kč za zápis změny do registru vozidel.

Způsoby úhrad poplatků

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Neuplatňují se.

14. Časté dotazy 

15. Sankce 

Řízením vozidla bez registračních značek se řidič dopouští přestupku s pokutou do 10 00 Kč a zákazem řízení do 12 měsíců.

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast

Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

18. Klíčová slova

registrační značky, registr vozidel

19. Počátek platnosti popisu úkonu

01.01.2024

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek je veden v registru silničních vozidel.