Poplatky, dluhy, granty a dotace

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se dlužného nájemného, místních poplatků (za odpad, za psy, za ubytovací kapacity, ...), povolování výherních hracích přístrojů, poskytování grantů a dotací z rozpočtu města aj.


Dotační program s názvem Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2021

Dotace na rok 2021 určené pro spolky zaměřené na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením je možné žádat v rámci vyhlášeného Programu. Cílem dotačního programu je podpora spolků působících na území Karviné, zaměřených na podporu osobse zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, které plní podmínky dle zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník a jsou zapsány ve veřejném rejstříku. Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 2 .11.2020 do 13.11.2020 včetně.

 

Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Místní poplatek z pobytu

folder-document.png Poplatek je zaveden s účinnosti od 1. 1. 2020. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

folder-document.png Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Místní poplatek ze psů

folder-document.png Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné

folder-document.png Poskytování dotací zejména fyzickým osobám nebo právnickým osobám (spolkům, ústavům, nadacím, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím, církevním organizacím a dalším) působícím ve sportovní, kulturní a školské oblasti, oblasti volného času dětí a mládeže, oblasti zájmové činnosti, sociální oblasti, oblasti prevence kriminality a ostatní.

 

Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast)

folder-document.png Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby nejsou programové, ale jdou cestou individuálních žádostí. Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné, sociální oblast činnosti, může být poskytnuta fyzickým a právnickým osobám na podporu realizace jejich konkrétních projektů nebo jejich činností.

 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby

folder-document.png Finanční příspěvek se poskytuje na 1 nově vystavěny rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné.