Městská policie


Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců údajů

Doba zpracování

Oprávnění   v rozsahu § 24b zákona č. 553/1991 Sb.

Fyzické   osoby

Identifikace   osob

Orgány   činné v trestním řízení, orgány samosprávy, další orgány veřejné moci

Automatické   umazávání zánamů MDKS po 21 dnech, ostatní dle § 24a zákona č. 553/1991 Sb. - prověří co 3 roky   potřebnost údajů

Oprávnění   v rozsahu § 11a zákona č. 553/1991 Sb.

Fyzické   osoby v postavení pachatelů tr. činů, přestupků, správ. deliktů, poškozených,   svědků, hledaných a pohřešovaných osob, oznamovatelů

Titul,   jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště popř.   adresa pro doručování, státní občanství, omezení způsobilosti k právním   úkonům aj.

Orgány   činné v trestním řízení, orgány samosprávy, další orgány veřejné moci

Dle   § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb. - prověří co 3 roky potřebnost údajů

Oprávnění   v rozsahu § 12 zákona č. 553/1991 Sb.

Fyzické   osoby v postavení pachatelů tr. činů, přestupků, správ. deliktů, poškozených,   svědků, hledaných a pohřešovaných osob, oznamovatelů

Titul,   jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště popř.   adresa pro doručování

Orgány   činné v trestním řízení, orgány samosprávy, další orgány veřejné moci, osoby   fyzické a právnické mající právní zájem na zjištění totožnosti

Dle   § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb. - prověří co 3 roky potřebnost údajů

Realizace   výběrových řízení pro obsazení volných   pracovních míst na   MPK

Uchazeč   o zaměstnání

Titul,   jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní   občanství,  číslo občanského průkazu,   doklad o nejvyšším vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje   rodné číslo), kontaktní spojení, předchozí zaměstnání, odborné znalosti a   dovednosti

Městská   policie Karviná

Výběrové   řízení

Pracovně-právní a platová   agenda

Zaměstnanci

 

titul, jméno, příjmení,   datum narození, místo narození, rodinný stav, rodné číslo, trvalý pobyt,   státní občanství, číslo občanského průkazu, doklad o nejvyšším vzdělání,   počet dětí, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení,   identifikační údaje členů rodiny

(pro   daňový odpočet)

Městská   policie Karviná, dotčené kontrolní orgány, FÚ, OSSZ Karviná, ČSSZ, Soudy,   Exekutorské úřady, Ministerstvo vnitra, Grant Help (asistenti prevence   kriminality)

Dle   spisového a skartačního řádu nejdéle osobní spisy - 50 let po ukončení   pracovněprávního vztahu

Dohody   o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce

Fyzické   osoby vykonávající práci nebo činnosti na základě dohod o

pracích konaných mimo   pracovní

poměr

Titul,   jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, rodné číslo, státní   příslušnost, kontaktní spojení, bankovní spojení, zdravotní pojišťovna

Městská   policie Karviná, dotčené kontrolní orgány, FÚ, OSSZ Karviná, Soudy,   Exekutorské úřady

Dle   spisového a skartačního řádu nejdéle osobní spisy - 50 let po ukončení   pracovněprávního vztahu

Zajišťování   vzdělávání zaměstnanců   a odborné přípravy strážníků

Zaměstnanci

Titul,   jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt 

Vzdělávací   instituce

Dle spisového a   skartačního řádu - 10   let po ukončení přípravy

Řešení   pracovních úrazů v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v   platném znění a s NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a   zasílání záznamů o úrazu

Zaměstnanci

Titul,   jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, druh práce,   zdravotní stav

Pojišťovny,   Oblastní inspektorát bezpečnosti práce, odborová organizace, OSSZ, Policie ČR

Dle spisového a   skartačního řádu- 10   let po vyřízení

Zajišťování   a evidence pracovně lékařských prohlídek

Zaměstnanci

Titul,   jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna, druh práce, zdravotní   stav

Poskytovatel   pracovnělékařské služby, dotčené kontrolní orgány

Dle spisového a   skartačního řádu - 5   let po realizaci